Financiën

SLIMMER OMGAAN MET PLUSSEN EN MINNEN

Houdbare overheidsfinanciën begint bij schuldenreductie

De Utrechtse gemeentelijke schuld bedraagt dit jaar 1,3 miljard euro, het eigen vermogen daalt met 117 miljoen euro. In het kort betekent dit dat we 300 miljoen euro meer uitgaven dan er binnen komt en dat betekent extra lenen. Allemaal gericht op het laten groeien van de stad. Stadsbelang Utrecht wil dat dit stopt. Utrecht moet werken aan schuldenreductie, door af te lossen op lopende leningen. Stadsbelang Utrecht wil overschotten op de begroting en eventuele meevallers worden gebruikt om de gemeentelijke schuldenberg te verlagen.

Stadsbelang Utrecht wil niet meer lenen en pas investeren als het kan.

 

Financiële risico’s in beeld, verlagen of dekken

De financiële risico’s waarmee Utrecht geconfronteerd kan worden zijn slecht in beeld en onvoldoende gedekt. Dit omdat de financiële spelregels teveel ruimte bieden voor interpretatie en onvoldoende op financiële waarden wordt gestuurd. Voorbeelden hiervan zijn;

  • De subsidie van Tivoli-Vredenburg, die gedurende de afgelopen jaren gestegen is naar 11 miljoen euro;
  • Het Domunder-fiasco, door slecht management moest Utrecht meer dan een miljoen afboeken;
  • Een miljoenenoverschrijding van een parkeergarage in Leidshe Rijn Centrum;
  • van de extra tientallen miljoenen euro’s investeringen die moeten worden gedaan in de tram naar de Uithof;
  • Een alsmaar stijgende post van meer dan 17 miljoen euro aan oninbare (frauduleuze of verschuldigde) bijstandsvorderingen.
  • Een derivatenportefeuille (u weet wel, zo’n financiële verzekering waar Vestia bijna aan failliet is gegaan) met een onzekere ‘off balance’ waarde van 75 miljoen euro negatief.

Hiervoor wordt geen geld apart gehouden of wordt er te weinig rekening mee gehouden in de begroting. Dit terwijl ze stuk voor stuk, onnodig veel gemeenschapsgeld kosten. Deze moet worden opgebracht door de Utrechter.

Keer op keer loopt Utrecht tegen ‘verrassingen’ aan die extra geld kosten, terwijl van tevoren allang bekend is dat dit gaat gebeuren. Stadsbelang Utrecht wil dit niet. De eerste stap die moet worden gezet is beter begroten met een uitgebreide risicoparagraaf. De huidige risicoparagraaf voldoet niet. De tweede stap is risico’s verminderen, door in overleg te gaan, verbonden partijen te dwingen efficiënter te gaan ondernemen en extra zekerheden te verlangen.

 

Langjarige subsidieprogramma’s inkorten

Veel budgetten liggen jarenlang vast. Stadsbelang Utrecht vindt dat het te lang vastleggen van subsidiebudgetten en zeker het vastleggen van budgetten van een toekomstig college een slechte zaak. Zo regeert men over zijn graf heen, dat werkt ondemocratisch. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid hier wijzigingen in aan te brengen. Stadsbelang Utrecht wil meer flexibiliteit om aanpassingen te kunnen doorvoeren. Ook verlangen wij van gesubsidieerde instellingen dat zij met een kortere horizon werken. De bestaande langjarige subsidieregelingen wil Stadsbelang Utrecht terugdraaien en inkorten.

 

Huren omhoog en extra subsidie voor gesubsidieerde instellingen

Veel van de 972 gebouwen die Utrecht in bezit heeft worden verhuurd met huurkorting aan gesubsidieerde instellingen. Deze instellingen krijgen dus twee subsidies, zowel direct (voor hun activiteiten), als ook indirect (de huurkorting). Stadsbelang Utrecht is van mening dat hierdoor niet duidelijk is hoeveel subsidie deze instellingen eigenlijk krijgen. Niet transparant dus. Op deze manier kan niet goed gestuurd worden op de Utrechtse programmadoelen die wij nastreven met deze organisaties.

Daarom wil Stadsbelang Utrecht de huur marktconform wordt, instellingen krijgen deze verhoogde huren in subsidie weer terug. Dit is kostenneutraal. Zo krijgt de gemeente beter zicht op hoeveel subsidie er nu eigenlijk gaat naar deze instellingen in relatie tot hun maatschappelijke rendement.

 

Belastingen

Stadsbelang Utrecht wil de gemeentelijke heffingen niet aanpassen. Wij zijn wel voor het afschaffen van de hondenbelasting, omdat deze belasting niet gebruikt wordt om uitwerpselen op te ruimen, maar zuiver in de algemene middelen terecht komen. De onroerende Zaak Belasting bevriezen wij, omdat de gemeente met de nieuwe woningen die worden gerealiseerd in Utrecht, meer gaat ontvangen.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht