Financiën

SLIMMER OMGAAN MET PLUSSEN EN MINNEN

Stadsbelang Utrecht wil houdbare overheidsfinanciën. Meer dan 100 miljoen euro onvoorzienbare
tegenvallers, het is te gek.

De afgelopen begrotingsjaren is Utrecht van de ene “voorzienbare” tegenvaller naar de andere
“voorzienbare” tegenvaller gelopen. Voorzienbaar, omdat als een stadsbestuur stuurt op
risicobeheersing, zoals andere overheden, ontwikkelingen in de markt worden meegenomen. Je
loopt dan als stad niet tegen verrassingen op. Dan ben je in control. De zogenaamde verrassingen als
de kostenoverschrijdingen van de Uithoflijn, de Zuilense Ring en de werven en walkades waren niet
nodig. Overschrijdingen die in totaal de 100 miljoen euro te boven gaan. Stadsbelang Utrecht wil dit
soort “misperen” in de nieuwe raadsperiode tot het verleden laten behoren.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente nooit meer leent dan 100% van wat er jaarlijks
binnenkomt.

Al jaren laten begrotingen en planningen zien, dat Utrecht meer gaat investeren en lenen dan goed
voor de stad is. Als de investeringen uitgevoerd zijn en schulden hiervoor worden aangegaan, kan dit
zeker in combinatie met hogere renteniveaus op termijn leiden tot onhoudbare lasten. Daarom
pleiten wij voor een leenplafond van 100% van wat er jaarlijks binnenkomt.

 

Meer en beter fondsen werven voor investeringen en kosten.

Utrecht doet het slecht als het gaat om het binnenhengelen van gelden vanuit de provincie, het Rijk
en Europa. Er ligt een schone taak voor Stadsbelang Utrecht in het nieuwe college en in het bijzonder
bij onze burgemeester om meer succes te maken van fondsenwerving.

De Rijksoverheid schuift steeds meer taken naar gemeenten, maar het geld hiervoor, daar bezuinigen
het Rijk op. De Rijksoverheid moet met een faire bijdrage komen, want zonder faire vergoeding
kunnen wij die overheidstaken niet uitvoeren of gaat het ten koste van andere belangrijke zaken.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrecht kritischer moet zijn op de gemeentelijke subsidie-euro’s.
Geen geld over de balk gooien, maar steeds doelmatigheid en effectiviteit toetsen.

Veel subsidiebudgetten liggen jarenlang vast. Dat maakt subsidieontvangers lui, niet inventief en
afhankelijk van de gemeente. Het stadsbestuur van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie regeerde,
door het langjarig toekennen van subsidie, over het graf van hun collegeperiode heen. Dit was en is
ondemocratisch.

De mogelijkheid om hier op korte termijn wijzigingen in aan te brengen ontbreekt. De toezegging is
gedaan. Stadsbelang Utrecht wil dat gesubsidieerde instellingen met kortere subsidietrajecten
werken of beter nog: voorzien in eigen inkomsten als cofinanciering. Wij willen meer startsubsidies
en aanjaagsubsidies verlenen.

 

Stadsbelang Utrecht wil af van indirecte subsidies. Maak alle subsidies transparant.

Veel maatschappelijke of culturele organisaties krijgen naast directe subsidies voor activiteiten of de
organisatie zelf, ook nog eens heel goedkope huisvesting van de Gemeente Utrecht. Die
“huursubsidie”, daar wil Stadsbelang Utrecht van af. Dan kunnen we beter de afweging maken
hoeveel subsidie we eigenlijk (willen) uitgeven aan organisaties in de stad. Daarom wil Stadsbelang
Utrecht markthuur in rekening brengen voor “best gebruik”, ofwel de commerciële markthuur.

Het kost de maatschappelijke of culturele huurders niets meer, want het subsidiebedrag gaat
omhoog met het bedrag van de huurverhoging. Wel heeft de gemeente dan beter zicht op wat er aan
subsidies aan wie wordt betaald.

 

Stadsbelang Utrecht wil lagere Onroerendezaakbelasting (OZB).

De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur de lasten fors verhoogd om hiermee
begrotingsoverschrijdingen te kunnen afwenden. De Onroerendezaakbelasting en parkeerbelasting
zijn sterk verhoogd.

Wij willen dat de komende jaren graag anders doen en de OZB met gemiddeld € 25,- euro per woning
verlagen en voor vier jaar het tarief bevriezen.

 

Stadsbelang Utrecht wil gratis parkeren voor bewoners in een straat.

Betaald parkeren is reguleren, maar dan alleen voor bezoekers en dagjesmensen. Waar het kan,
krijgen de in de straat wonende Utrechters voor de eerste gezinsauto een gratis parkeervergunning.
Bezoekerspassen voor familie en bekenden kosten voor 100 parkeeruren per kwartaal 50% van het
normale tarief. De straatparkeertarieven nemen jaarlijks toe met de inflatie.

 

Stadsbelang Utrecht wil de hondenbelasting schrappen.

Utrechters moeten nog steeds betalen voor de hondenbelasting, terwijl de opbrengst ervan niet
wordt gebruikt voor gemeentelijke uitgaven die samenhangen met hondenbezit. Daarom wil
Stadsbelang Utrecht deze belasting schrappen.

 

Stadsbelang Utrecht wil precariobelasting schrappen.

Utrechtse ondernemers moeten onder andere belasting betalen voor terrassen, luifels,
zonneschermen, lichtreclames en vlaggen. Ook hier komt de opbrengst van deze heffing niet toe aan
gemeentelijke uitgaven, die ermee samenhangen. Ook deze belasting wil Stadsbelang Utrecht
schrappen.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht