Onderwijs

Alle kinderen samen naar school

Samen naar school gaan

Stadsbelang Utrecht is ervan overtuigd dat alle kinderen van elkaars verschillen kunnen leren. Vandaar dat wij voorstander zijn van het ‘samen naar school gaan’. Dit past binnen het inclusief onderwijs, waar wij voor staan. Ieder kind wordt omarmd en niet buitengesloten, dat moet het uitgangspunt zijn. Er is door het regeerakkoord meer financiële ruimte gemaakt voor deze vorm van onderwijs. Wij willen erop aandringen dat er meer onderwijsassistenten en klassenassistenten worden aangesteld, die de leerkrachten helpen bij die omarming van alle kinderen. Dit bevordert de prestaties van alle kinderen op school.

 

Keurmerk voor schoolgebouwen

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente ervoor zorgt dat schoolgebouwen voldoen aan een minimale kwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen en daarmee dus ook voor de kwaliteit van die gebouwen. Schoolgebouwen moeten de ruimte bieden om les in kleine groepen mogelijk te maken. Het onderhoud moet eenvoudig gedaan kunnen worden en gebouwen moeten voldoen aan een minimaal luchtkwaliteitsniveau.

Stadsbelang Utrecht wil dat het landelijk afgesproken kwaliteitskader gaat gelden. Dat betekent meer geld in de gemeentelijke onderwijsbegroting voor onderwijsgebouwen. Die gebouwen moeten weer vijftig jaar mee. Onze kinderen verblijven van maandag tot vrijdag een flink aantal uren in deze gebouwen en dat verdient veel meer aandacht.

Wij zijn voor integrale kindcentra, waarin naast onderwijs ook voorschoolse educatie en de kinderopvang een plaats hebben. In het voortgezet onderwijs zijn wij voor brede scholen, van vmbo tot vwo en gymnasium. De categorale gymnasia zijn slecht verdeeld over de stad. Ze huizen nu alleen in de binnenstad. Stadsbelang Utrecht kiest voor vestiging van dependances van deze gymnasia in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

 

Kwaliteit van het onderwijs

Stadsbelang Utrecht verbaast zich over de vele beperkt geletterde kinderen die het onderwijs aflevert. Dit moet veranderen en daar willen wij dan ook veel meer aandacht aan gaan besteden. Wij willen organisaties bewegen om een Taalakkoord te ondertekenen, waarmee zij eraan bijdragen dat de taalvaardigheid van hun medewerkers verbetert.

Tevens willen wij dat het aanbod van onderwijs in Utrecht rekening houdt met de arbeidsmarkt in Utrecht. Door het aanbieden van onderwijs met een verhoogde kans op een baan in de toekomst, kunnen we werkloosheid in de toekomst verminderen en verhinderen. In het periodiek overleg tussen ondernemers, schoolbesturen en de gemeente moeten het arbeidsmarktprobleem, de kansen

 

 

en de voorlichting worden besproken. De inzet op gastlessen van werkgevers en werknemers uit de buurt kan een extra bijdrage leveren aan talentontwikkeling van kinderen.

 

Ongeletterden

Stadsbelang Utrecht is voor een programma dat zich richt op het taalonderwijs voor ongeletterden Er zijn twee hoofdgroepen ongeletterden: vrouwen met een migratieachtergrond en ouderen. Wij willen specifieke aanpak voor deze twee groepen. Als gemeente leveren we het budget voor het bestrijden van deze taalachterstand. Vrouwen met een migratieachtergrond en ouderen verkeren vaak in grote eenzaamheid door een taalachterstand. Een beter beheersing van de Nederlandse taal verruimt hun wereld. Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet. Wie geen Nederlands spreekt, heeft de opdracht dat te leren en gebruik te maken van het cursusaanbod. Bij weigering of een lange duur van de scholing heeft dat consequenties.  Wij zetten in op het slechten van wachttijden voor Utrechters die deel willen nemen aan kwalitatief taalonderwijs.

Het getuigt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, als het onderwijs zelf het voortouw neemt. Bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling van een cursusaanbod taalvaardigheid voor volwassenen. Want ook het onderwijs wordt uitgedaagd tot sociaal-maatschappelijk ondernemen.

 

Bestrijding schoolverzuim

Schoolverzuim bestrijden gebeurt door de scholen, samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Stadsbelang Utrecht wil het contact tussen de leerplichtambtenaar en het jeugdteam (onderdeel van het buurtteam, specifiek gericht op minderjarigen) bevorderen om problemen in de thuissituatie sneller te signaleren. Wij willen doorgaan met het actief bezoeken van de thuiszitters en deze gaan begeleiden naar een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht