Onderwijs

Alle kinderen samen naar school

Stadsbelang Utrecht vindt dat zonder extra structureel geld, de gemeente geen extra
verantwoordelijkheden van het Rijk moet overnemen.

Ondanks dat artikel 23 van de Grondwet stelt dat “het onderwijs een voorwerp is van aanhoudende
zorg van de regering”, worden steeds meer verantwoordelijkheden vanuit het Rijk bij gemeenten
neergelegd. Als we kijken naar onderwijs dan is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de
voorschoolse educatie overgedragen. Daarvoor worden middelen gegeven in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid, maar diezelfde Rijksoverheid vermindert wel de eerder toegekende
middelen. Daarom heeft het huidige Utrechtse college bijvoorbeeld de zomerscholen wegbezuinigd,
maar toch ook een deel van de bezuiniging zelf opgevangen.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente Utrecht veel verantwoordelijkheden en taken moet
laten bij het onderwijs. Zij hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het
onderwijs.

Utrecht kreeg de regie over de vroegschoolse educatie terwijl de verantwoordelijkheid was gegeven
aan de schoolbesturen. De gemeente neemt bijna overal de regie op zich. En legt vervolgens overal
geld bij. Tegenover €15.120.000,- aan baten staan €99.795.000,- aan lasten in 2020. Dit terwijl
scholen ruim worden bekostigd door het rijk. De gemeente moet de verantwoordelijkheid overlaten
aan de scholen. De overheid kan desgevraagd helpen bij het bereiken van doelstellingen, maar niet
overnemen.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat scholen rapporteren over verbetering van de resultaten per school van
het bereiken van de streefniveaus taal en rekenen aan het einde van het de schoolloopbaan van de
leerlingen.

Zolang de gemeente met geld bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, mogen scholen ook
aangesproken worden op resultaten.

 

Stadsbelang Utrecht is voor voortzetting van het beleid om kinderen in achterstandssituaties “bij
te trekken”.

Alle kinderen moeten samen spelen, sporten en kennismaken met cultuur, media en digitalisering.
De gemeente moet hierbij wel regisseren. Onderwijs, sportverenigingen, cultuurinitiatieven en de
bibliotheek moeten aan tafel om hun bijdrage te leveren.

 

Stadsbelang Utrecht wil huiswerkbegeleiding en zo nodig bijles van achterstandsleerlingen in
plaats van geld voor de voorschool.

Stadsbelang Utrecht kiest voor individuele begeleiding van achterstandsleerlingen, extra inzet op de
groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. De zomerscholen komen terug.

Voorschoolse educatie kost de gemeente veel geld (€7.000.000,-) en de effecten daarvan zijn volgens
wetenschappers aan het einde van groep 3 niet waar te nemen. Het geld willen we anders inzetten.
We constateren dat ouders met geld hun kinderen naar huiswerkklassen sturen en bijlessen betalen.
Kinderen in achterstandsituaties willen ook graag een schoolcarrière maken. We gaan extra
investeren in het Stadsnetwerk Gelijke Kansen. En vrijwilligers extra toerusten om te helpen met
huiswerk, het liefst in de thuissituatie.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht