Vraaggericht organiseren

INSPELEN OP WAT ER ECHT SPEELT IN DE SAMENLEVING

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassing e.d.)

 

Stadsbelang Utrecht wil dat vraaggerichte hulp bij het huishouden start met een
keukentafelgesprek.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de huishoudelijke hulp meer vraaggericht moet worden en daarom
dient de indicatiestelling door het buurtteam altijd tijdens een gesprek aan de keukentafel te
gebeuren, want achter de vraag om huishoudelijke hulp kunnen vele hulpvragen schuilen.

 

Stadsbelang Utrecht wil de termijn tussen melding en de levering van hulp inkorten van tien weken
naar vijf weken.

Hulp wordt altijd te laat aangevraagd, dan is er vaak al heel veel gebeurd en had de zorg al lang
geleverd moeten worden. Het proces van melding van de ondersteuningsbehoefte tot de feitelijke
hulp in de huishouding duurt veel te lang.

Daarom wil Stadsbelang Utrecht dat:

 • de termijn tussen melding van de ondersteuningsbehoefte en vaststelling van de
  zorgbehoefte (indicatiestelling) wordt verkort naar twee weken;
 • na indicatiestelling er binnen één week een zorgplan wordt opgesteld, dat met een
  beschikking naar de client en de uitvoerende organisatie wordt gezonden;
 • de uitvoerende organisatie de eigen intaker stuurt binnen een week na de ontvangst van de
  indicatie en het zorgplan van het buurtteam, om afspraken te maken over het wat, wanneer
  en hoe van de te bieden hulp;
 • de operationeel manager van de uitvoerende organisatie de taak krijgt van de herindicatie
  bij verandering van de situatie, mede op basis van signalen van de hulpen.

De uiteindelijke termijn tussen de melding van de ondersteuningsbehoefte en de inzet van passende
hulp wordt hierdoor verkort van 10 weken tot 5 weken.

 

Stadsbelang Utrecht wil een voorlopige indicatiestelling spoedhulp en direct hulp.

Bij de aanvraag voor spoedhulp heeft de aanvrager op korte termijn hulp nodig. Daarom wil
Stadsbelang Utrecht dat:

 • de voorlopige indicatie van de aanvraag van spoedhulp gedaan kan worden door de
  transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de verpleeghuisarts;
 • deze voorlopige indicatie naar het buurtteam wordt verstuurd en CC naar de uitvoerende
  organisatie;
 • de uitvoerende organisatie de hulp de volgende werkdag inzet;
 • het buurtteam vervolgens het keukentafelgesprek verricht en achteraf de beschikking
  verzendt.

 

Stadsbelang Utrecht wil gecombineerde indicatiestelling.

Stadsbelang Utrecht vindt dat gestreefd moet worden naar het combineren van de indicatiestelling
voor de huishoudelijke hulp en die van de wijkverpleging en de 24 uurszorg. Niet eerst
experimenteren maar integreren.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat de huisvestingsbehoefte wordt meegenomen in de indicatiestelling
van de Wmo, de wijkverpleging en de 24-uurszorg.

Hulp komt vaak te laat, de hulpbehoevende kan veel beter af zijn in een andere woning dan in de
woning waar hij of zij woonachtig is. Vastgesteld kan worden of het voorzien van de hulpbehoevende
van passende huisvesting (klein, gelijkvloers, drempelvrij, rolstoelgeschikt) tot vermindering van de
zorgbehoefte kan leiden.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht