Voorjaarsnota 2016

Voorjaarsnota 2016

“Utrecht stevent af op faillisement”

In 2007 had de gemeente Utrecht nog 175 miljoen op de bank staan, eind 2016 heeft ze een schuld van 1,1 miljard. Het huidige gemeentebestuur geeft structureel meer geld uit dan dat er binnenkomt en uiteindelijk zijn het de Utrechters die daarvoor op moeten draaien. En dat hoeft niet. En van de pijlers van het programma van Stadsbelang Utrecht is zuinig zijn met geld. Dat kan, maar de gemeente is het niet. Terwijl het zo simpel is. Hoe we zuiniger met het geld van Utrecht en haar burgers kunnen omgaan? We leggen het nog maar eens even uit.

stadsbelang_Cees_Bos

Cees Bos

Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet

De Voorjaarsnota, (een financieel voorstel om de begroting bij te stellen) van het centrumlinkse Utrechtse college van GroenLinks, Socialistische Partij, D66 en VVD laat vooral zien dat de gemeente exorbitant veel geld blijft lenen. Vanaf 1 januari 2014 tot eind 2015 is de langlopende netto schuld van de gemeente Utrecht toegenomen van 760 miljoen euro tot 928 miljoen euro. Eind 2016 zal deze gestegen zijn tot het astronomische bedrag van 1,1 miljard euro. In deze collegeperiode komt er dus minimaal 327 miljoen euro schuld erbij. Wat dat betekent? In ieder geval een schuld van meer dan 3250 euro per Utrechter.

Cees Bos: “Het bestuur geeft structureel te veel geld uit en vraagt aan ons om daarmee in te stemmen. Dat doen we niet. Het is simpel, geef niet meer uit dan je hebt!”

In tien jaar is Utrecht verworden van een stad met een financiële buffer voor onvoorziene uitgaven tot een armoedzaaier met torenhoge schulden, die alle zeilen bij moet zetten om deze kwalijke ontwikkeling te keren. Want wie zijn schulden betaalt, verarmt niet. Het college lijkt nog steeds niet te beseffen dat deze schuld een loden last kan worden voor de stad. Voor zover hij dat nog niets is.

Het college van Utrecht rekent zich nu rijk vanwege historisch lage rentestanden. Bij een stijging van de marktrente, die ongetwijfeld gaat komen, stijgen de rentelasten terwijl ook de schuld aan het stijgen is. Dit gaat uiteraard ten koste geld dat aan andere belangrijke zaken besteed kan worden. En dat heeft een direct effect op de haalbaarheid van gestelde doelen. Wie is hier de sigaar? Inderdaad: de Utrechtse burger.

Zonder incidentele meevallers weer op verlies

Voor de zoveelste keer presenteert het Utrechtse college een meerjarige begroting zonder realiteitszin. Keer op keer blijkt dat Utrecht incidentele meevallers hard nodig heeft om verliezen en voorzienbare onvermijdelijke financiële tegenvallers dicht te smeren. Voor 2016 heeft het college 49,5 miljoen euro’s gevonden uit onzekere verkoopopbrengsten van grond, op het plukken uit reserves, op afroming van risicovoorzieningen.

Stadsbelang Utrecht ziet dit niet als meevallers, maar als gegoochel met geld. Op zich een kunst, eigenlijk vooral gekunsteld. Voorzienbare kosten en tegenvallers moeten vooraf gedekt worden in de programmabegroting. Dit gebeurt niet voldoende.

Dit college is een grote verkwister die niet nadenkt over de gevolgen van het over de balk gooien van het geld. Waar burgers zitten te wachten op een rechtvaardiger verdeling van middelen voor bijvoorbeeld meer thuishulp, initiatieven om oudere werkloze Utrechters weer aan een baan te helpen of het realiseren van passende huisvesting voor Utrechters, doet het college het tegenovergestelde.

Mensen die afhankelijk zijn van thuishulp, zijn het afgelopen jaar minimaal 26 uur per jaar onnodige verstoken geweest van die zorg.  Dit college geeft geld dat nuttig besteed kan worden aan hulp voor mensen die het echt nodig hebben liever uit aan een bodemloze culturele put op het Vredenburg of aan archeologische boeven onder het Domplein. Dit college geeft liever geld uit aan ambtenaren die niet willen bezuinigen. Dit college geeft liever geld uit aan werkgelegenheid voor hooggekwalificeerde digitale spelletjesontwikkelaars, laboranten of duurzaamheidsjongens en -meisjes. Dit college geeft liever geld uit aan meer reclametorens. En niet aan Utrechters.

Zuinig met geld en zorg voor elkaar

Voor Stadsbelang Utrecht is het simpel. Wij staan voor zuinige en rechtvaardige keuzes, voor een toekomst voor alle Utrechters. Wij staan voor zuinig met geld en zorg voor elkaar. En we verschuilen ons niet achter jargon en ingewikkelde taal, wij zijn liever duidelijk.

Zuinig met geld betekent wat ons betreft dat er een eind komt aan het subsidiëren en financieren van ondernemers die geen ondernemers zijn. Wij laten het ondernemersrisico graag bij de besturen en directies van culturele of archeologische verlieslaters.

We willen het eigen vermogen van Tivoli-Vredenburg zeker niet versterken of hun slechte bedrijfsvoering verder ondersteunen. Het voornemen van dit college om de zakelijke tak van Tivoli-Vredenburg te versterken, daar werken we niet aan mee. Want dit zorgt voor oneerlijke concurrentie! En het is een douceurtje voor een instelling die eerst nog maar eens haar bestaansnoodzaak moet bewijzen.

Bij wanprestatie, zoals bij Domunder, verwijzen wij schuldeisers niet naar de gemeente maar naar de bestuurders die ettelijke steekjes hebben laten vallen. Een faillissement van deze zelfstandige stichting biedt uitzicht op een verbeterde exploitatie, waarvoor de gemeente, de Utrechtse burger dus, veel minder hoeft bij te dragen dan wordt voorgesteld.

Zuinig met geld betekent wat ons betreft geen geld uitgeven dat je niet hebt en voorzichtig zijn met het aangaan van leningen. De schuld van de gemeente Utrecht moet worden afgebouwd, het ongebreidelde lenen kan niet blijven doorgaan.

Zorg voor elkaar betekent wat Stadsbelang Utrecht betreft meer aandacht voor werkloze laaggeschoolde ouderen, voor wie de bijstand eigenlijk inmiddels zo’n beetje een voorportaal van de AOW is geworden. Waardoor mensen jaren onnodig in een uitkeringssituatie zitten. Aan het werk betekent een perspectief bieden. Dat doe je niet door van bijstandgerechtigden ondernemers te maken

Cees Bos: “Iedere Utrechter, ook de oudere,  verdient een eerlijke kans op een baan, verdient perspectief op een mooiere toekomst. Bied passende opleidingen en begeleiding aan om tot die baan te komen.”

Zorg voor elkaar betekent wat Stadsbelang Utrecht betreft voldoende woningaanbod voor Utrechters met een woonbehoefte. Wij willen van de voorrangspositie van statushouders af, wij willen een grote schoonmaak onder de urgente woningzoekenden. Wij willen meer passend aanbod voor de Utrechter. Want die jagen wij niet weg naar Vianen, Culemborg of Gorinchem, die omarmen we en zijn we van dienst met een goed volkshuisvestingsbeleid dat gericht is op beschikbaarheid van betaalbare woningen voor iedereen.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.