Vraaggericht Organiseren

 

Niet aanbod- maar vraaggericht hulp en zorg organiseren

Zorg is een gemeenschappelijke taak

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak om hulp te bieden als Utrechters onvoldoende zelfredzaam zijn. Niet iedereen kan steunen op mantelzorg of heeft professionele hulp/zorg nodig. Utrechters kunnen dat bij elkaar signaleren. Zie jij dat je buurman het niet redt in z’n eentje, ondanks de steun van kinderen, de buurt of vrienden, dan geef je dat door aan het buurtteam.

 

Utrechters hebben recht op hulp, zorg die wordt gegeven vanuit de gemeente en zorgverzekeraars. Stadsbelang Utrecht vindt dat zorg op maat moet worden gegeven. Iedereen is verschillend en iedere hulpbehoefte is dus ook verschillend. Stadsbelang doet in ons verkiezingsprogramma aanbevelingen om het proces van zorgverlening te verbeteren. Dat begint met aanbevelingen voor een betere toegang tot hulp door onder meer wijkinformatiepunten en keukentafelgesprekken in aanwezigheid van een onafhankelijke cliëntadviseur, tot en met een eigen bijdrage, voor de werkelijk gewerkte uren van de medewerker.

 

Bijstand als ondersteuning voor meedoen

De gemeente verstrekt bijstand aan mensen, die geen of onvoldoende inkomen hebben. Stadsbelang Utrecht heeft een antenne voor armoede. Wij weten uit onderzoek, dat eenpersoonshuishoudens met schoolgaande kinderen het zwaar hebben. Stadsbelang Utrecht wil in deze situatie genereus omgaan met de aanvullende bijstand. Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen krijgen schoolboeken en andere voorzieningen om mee te kunnen doen, met de garantie dat anderen niet kunnen weten dat zij die ontvangen van gemeentewege. En die kinderen kunnen ook lid worden van een sportclub en de juiste sportspullen krijgen, dankzij financiële ondersteuning van de gemeente. De schuldhulpverlening moet naar het idee van Stadsbelang Utrecht op de schop. Uit de samenleving komen veel adviezen ter verbetering van de positie van mensen met schulden. Een eerste advies dat we volgen, is dat wordt vermeden dat mensen met een huurachterstand uit hun woning worden gezet. De verhuurder signaleert een huurachterstand meteen. Als de verhuurder tijdig in contact treedt met het buurtteam, kan er in dit stadium wellicht al een oplossing gevonden worden voor de problemen van de huurder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

IEDEREEN DOET MEE

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan. Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie…

Afspraak is afspraak

Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een evenement of festiviteit en de gemeente…

Groen wonen in Utrecht

Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door een plant of struik…

Zuinig met geld

Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan…

Zorg voor elkaar

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak…

Utrecht moet bereikbaar blijven

Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar wil Stadsbelang Utrecht iets aan doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro in…

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht