Vraaggericht Organiseren

 

Niet aanbod- maar vraaggericht hulp en zorg organiseren

De gemeente staat te ver van de samenleving. De menselijke maat in contact met de samenleving is weg. De politiek en burger zijn van elkaar vervreemd. Dat kan en moet anders. Stadsbelang Utrecht wil meer vraaggericht hulp en zorg organiseren en minder aanbodgericht.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat vraaggerichte hulp bij het huishouden start met een
keukentafelgesprek.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de huishoudelijke hulp meer vraaggericht moet worden en daarom
dient de indicatiestelling door het buurtteam altijd tijdens een gesprek aan de keukentafel te
gebeuren, want achter de vraag om huishoudelijke hulp kunnen vele hulpvragen schuilen.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat de woningtoewijzing van seniorenwoningen wordt veranderd van
aanbodgericht in vraaggericht. Geen loterij meer van Woningnet, ook voor senioren.

Senioren hoeven niet meer op de website van Woningnet te reageren op aangeboden woningen. Op
basis van urgentie worden beschikbaar komende seniorenwoningen toegewezen door de gemeente.
Voor deze andere wijze van woningtoewijzing is software beschikbaar, die ook nog eens bijdraagt
aan de doorstroming voor jongeren en gezinnen.

 

Stadsbelang Utrecht is voorstander van herinvoering van de gemeentegids.

In de gemeentegids vinden Utrechters waar ze terecht kunnen met vragen. In de gemeentegids, die
ook als sociale kaart op de website wordt opgenomen, worden alle initiatieven opgenomen
gerangschikt naar vragen, behoeften en noden van Utrechters. Ook hier pleiten we voor vraaggericht
organiseren. Belangrijk aanspreekpunt voor vragen van Utrechters is het wijkinformatiepunt.
Stadsbelang Utrecht vindt dat de baliefunctionarissen bijna alles moeten weten of kunnen vinden,
om te voorkomen dat Utrechters van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

IEDEREEN DOET MEE

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan. Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie…

Afspraak is afspraak

Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een evenement of festiviteit en de gemeente…

Groen wonen in Utrecht

Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door een plant of struik…

Zuinig met geld

Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan…

Zorg voor elkaar

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak…

Utrecht moet bereikbaar blijven

Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar wil Stadsbelang Utrecht iets aan doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro in…

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht