Utrechters aan de macht

 

Utrechters bepalen zelf wat het beste is

Stadsbelang Utrecht wil dat inwoners van de gemeente Utrecht weer zelf de regie krijgen. Dat hun stad of dorp weer van hen wordt. In ons verkiezingsprogramma doen wij daarom concrete voorstellen om inwoners meer inspraak te geven en meer keuzevrijheid te geven. Daarnaast zetten wij ons in om Utrecht toegankelijk te houden voor Utrechters.

 

Stadsbelang Utrecht is niet bang voor referenda, in tegenstelling tot andere partijen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat bij gemeentelijke plannen, die grote gevolgen kunnen hebben voor Utrechters, correctieve referenda gehouden moeten kunnen worden. Zo geef je Utrechters meer invloed dan één keer in de vier jaar bij de verkiezingen. Het is anno 2022 heel eenvoudig, om de reacties van Utrechtse inwoners en organisaties per internet te ontvangen. Ook hier kunnen Utrechters zelf het initiatief nemen. Een lijst met 10.000 handtekeningen van Utrechters is voldoende om een referendum te laten organiseren. Ook op initiatief van de Utrechtse gemeenteraad kunnen referenda worden uitgeschreven, hiervoor moet de gemeente ruimte maken. Stadsbelang Utrecht streeft naar elk jaar een referendum.

 

Stadsbelang Utrecht stopt met de samenwerking in U10/16 verband: UTREXIT.

Het regionale overleg en de regionale planvorming gaat te ver over de hoofden heen van de gewone Utrechter. Een voorbeeld daarvan is de keuze om van Rijnenburg een energieopwekgebied te maken. Wethouder Van Hooijdonk (GroenLinks) is hier namens Utrechtse inwoners mee akkoord gegaan. Ook voor u en voor mij dus. Onaanvaardbaar volgens Stadsbelang Utrecht omdat Utrecht daarmee verhoudingsgewijs een veel grotere bijdrage levert aan het energieakkoord dan de rest van de regio. Stadsbelang Utrecht vindt dat Rijnenburg gebruikt moet worden voor woningbouw om snel het woningtekort op te heffen. Wethouder Van Hooijdonk van GroenLinks geeft prioriteit aan een regionaal energieakkoord boven de woningnood van Utrechters. Stadsbelang Utrecht wil best samenwerken met andere gemeenten, maar dan wel binnen redelijke grenzen maar dan niet voor het totale ruimtelijke beleid.

 

Toewijzingsbeleid aanpakken.

Het toewijzingsbeleid wordt geregeld in de Regionale Huisvestingsverordening. Daar wil Stadsbelang Utrecht vanaf. Minister Ollongren heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat ze ruimte wil maken voor meer plaatselijk maatwerk. Stadsbelang Utrecht wil best op termijn een deel van de woningbehoefte opvangen van niet-Utrechters, maar wil bij de toewijzing van sociale woningen in de periode tot 2030 voorrang voor Utrechters zelf, die gezien hun inkomen daar recht op hebben. Stadsbelang Utrecht wil de wachttijd van woningzoekenden terugbrengen van elf naar vier jaar. Stadsbelang Utrecht wil naar een plaatselijke Utrechtse Huisvestingsverordening. Dat kan door het verzoek aan de provincie uit 2013 om met andere gemeenten in de regio tot een regionale verordening te komen te herroepen.

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

IEDEREEN DOET MEE

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan. Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie…

Afspraak is afspraak

Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een evenement of festiviteit en de gemeente…

Groen wonen in Utrecht

Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door een plant of struik…

Zuinig met geld

Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan…

Zorg voor elkaar

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak…

Utrecht moet bereikbaar blijven

Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar wil Stadsbelang Utrecht iets aan doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro in…

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht