Groeien als het kan

 

Niet omdat het moet

Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht een fijne plek blijft om te wonen. De gemeente groeit de laatste jaren enorm. Soms levert dat voordelen op, maar vaak ook niet. Groei moet nooit op zichzelf een doel worden.

 

Stadsbelang Utrecht staat een radicaal ander verstedelijkingsbeleid voor. Stadsbelang Utrecht
vindt dat er ook gebouwd moet worden in het buitengebied. Stadsbelang Utrecht staat niet achter
de eenzijdige oriëntatie op binnenstedelijk bouwen van het huidige college.

Als eerste gaan wij het oppervlak van de gemeente Utrecht vergroten. Eerder heeft Utrecht
succesvol Leidsche Rijn ontwikkeld. Stadsbelang Utrecht wil zo’n ontwikkeling herhalen aan de
overkant van de A12. We geven er de naam de Hollandse IJssel aan, die daar stroomt. Met
instemming van het Rijk kan een deel van het grondgebied van gemeenten zoals IJsselstein,
Montfoort en Woerden worden toegevoegd aan Utrecht. Zo ontstaat een gebied waar op termijn wel
100.000 woningen kunnen worden gerealiseerd in een groene omgeving. Annexatie van delen van
andere gemeenten is niet nodig als we samen met die gemeenten de ontwikkeling aanpakken, maar
dan wel met een zuivere projectorganisatie.

Utrecht begint, wat Stadsbelang Utrecht betreft, uiterlijk in 2028 met de realisatie van deelgebied
Rijnenburg, met 25.000 woningen. Woningen die naar de wens zijn van Utrechters: meer laagbouw
en grondgebonden woningen, maar ook appartementen in complexen tot maximaal zes verdiepingen
hoog. Dat hiervoor consensus nodig is met het Rijk is helder. Er moet stevig worden ingezet op
gezamenlijke inspanning, plus de daarvoor benodigde rijksmiddelen om dit te kunnen realiseren. De
geplande windmolens op deze locatie worden geschrapt.

Stadsbelang Utrecht ziet mogelijkheden voor een treinverbinding in dat gebied. De spoorlijn vanuit
Gouda, komend van Rotterdam en Den Haag kan vanaf de bocht in de lijn ten zuiden van Woerden
een aftakking krijgen. Tegelijk komt er een hoogwaardige OV-verbinding naar de binnenstad van
Utrecht, bij voorkeur een lightrail via Papendorp en deels ondergronds.

 

Stadsbelang Utrecht wil Utrecht minder hard laten groeien, maar toch het Utrechtse woningtekort
van circa 30.000 woningen voor 2030 opheffen.

Stadsbelang Utrecht koppelt de groei van het aantal inwoners aan de bouw van extra huizen voor
Utrechters. Buurgemeenten vangen hun eigen bevolkingsgroei op. Daar is plek genoeg. De gemeente
Utrecht heeft tot 2030 slechts capaciteit voor de groei van de eigen bevolking en niet voor een grote
instroom. Dat vereist voor sociale huurwoningen wel aanpassing van de regionale
huisvestingsverordening. Stadsbelang Utrecht wil een Utrechtse Huisvestingsverordening. Ook bij
nieuwe koopwoningen voorrang voor Utrechters, die zelf gaan bewonen.

We kunnen de huidige (deel-) plannen voor enkele nieuwe gebieden niet stoppen, zoals die van
bijvoorbeeld het Stationsgebied. Dat zou tot grote schadeclaims kunnen leiden. De gebiedsplannen,
die nog in voorbereiding zijn, zoals delen van de Merwedekanaalzone e.a., kunnen aangepast
worden: minder verdichting en bij voorkeur niet hoger bouwen dan gemiddeld zes
verdiepingen. Voor de Merwedekanaalzone volgen we het oordeel van de Commissie voor de
milieueffectrapportage, die pleit voor een maximum van 6.000 woningen en niet de 10.000 of zelfs
12.000 die de huidige coalitiepartijen willen. Parkeren geschiedt volgens Stadsbelang Utrecht bij de
eigen woning of in (ondergrondse) parkeergarages. Stadsbelang Utrecht wil anders dan GroenLinks
en D66 minder appartementen maar meer grondgebonden woningen, passend bij de
woningvoorkeur van Utrechters.

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

IEDEREEN DOET MEE

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan. Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie…

Afspraak is afspraak

Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een evenement of festiviteit en de gemeente…

Groen wonen in Utrecht

Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door een plant of struik…

Zuinig met geld

Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan…

Zorg voor elkaar

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak…

Utrecht moet bereikbaar blijven

Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar wil Stadsbelang Utrecht iets aan doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro in…

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht