Bewoners en bestuur

Utrecht besturen we samen

Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters voor elkaar kunnen en willen zorgen.

Utrechters zorgen voor elkaar. Familie en vrienden helpen elkaar. Dat hebben we de afgelopen jaren
tijdens de Corona lockdowns goed kunnen ervaren. De burenhulp nam een grote vlucht. De
voedselbank kreeg meer producten aangeleverd door (horeca)bedrijven en bewoners. Bemoeienis
en financiële hulp van de gemeente was daarbij niet nodig.

Uit de periodieke inwonersenquête blijkt dat 47% van de Utrechters meedoet met hulp aan
medebewoners of dat wil doen. De eerste hulp komt van Utrechters zelf als medemensen. Mensen
die elkaar kennen in clubs of verenigingen bellen elkaar wanneer iemand ziek is of niet op komt
dagen. Er zijn vele belkringen voor ouderen.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat initiatieven en organisaties die subsidie vragen ook zelf financieel
moeten bijdragen.

Als een initiatief of organisatie als een stichting of een vereniging een door Utrechters gewaardeerde
betekenis of doelstelling heeft, dan leveren Utrechters ook een eigen bijdrage in de vorm van
contributie, donatie of schenking.

De gemeente kan voorlichting geven bij de opzet van crowdfunding door Utrechters. De gemeente
mag initiatieven en organisaties “helpen bij” maar beter niet ”overnemen”.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente niet moet doen wat Utrechters zelf kunnen regelen.

Het gemeentelijk beleid heeft veel mensen afhankelijk gemaakt. Wat als een gunst was bedoeld, is
een recht geworden. Er zijn mensen die menen overal recht op te hebben en staan op dat
vermeende recht. Loketambtenaren en hulpverleners kunnen ervan meespreken.

Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters eerst zelf moet proberen een probleem op te lossen met
inschakeling van hun omgeving. De gemeente kan de helpende hand bieden bij burgerinitiatieven
door voorlichting en het onderzoek naar de behoefte.

Op verzoek van initiatiefnemers kan een aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage worden
gegeven uit het initiatievenfonds. Die burgerinitiatieven geven uitdrukking aan de zelfredzaamheid
van de Utrechters.

Voor Utrechters in nood die er zelf niet meer uitkomen kan en moet de gemeente
”achtervang” bieden. Ook Stadsbelang Utrecht laat Utrechters in nood niet in de kou staan. We gaan
daar later in dit programma op in.

 

Stadsbelang Utrecht vindt, dat stichtingen en verenigingen het eerst aan zet zijn.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente moet aansluiten bij de zelforganisatie van Utrechters in
de samenleving. Laat de Voedselbank functioneren als vrijwilligersorganisatie. Komen ze producten
tekort, dan zijn Utrechters en Utrechtse ondernemingen gaarne bereid om te helpen. De gemeente
kan wel helpen bij het regelen van de huisvesting.

De gemeente moet niet inspringen als particuliere fondsen, serviceclubs en kerkelijke organisaties en
bijvoorbeeld de Zonnebloem en Humanitas hun sociale doelen willen bereiken. Ook hier geldt niet
overnemen maar hoogstens helpen bij. Als de gemeente de taak overneemt, dan haal je het hart uit
de samenleving. Stadsbelang Utrecht vindt een civil society gewenst (zoals Britten dat noemen).

 

Stadsbelang Utrecht wil meer directe democratie.

Stadsbelang Utrecht maakt zich sterk voor meer invloed van wijkplatformen. Zij krijgen van
Stadsbelang Utrecht een eigen budget. Het wijkplatform gaat, gehoord de wijkbewoners, beslissen
over het toekennen van middelen uit het eigen wijkbudget. Wij stellen voor dat het wijkplatform
wijkbewoners uitnodigt om voorstellen in te dienen voor initiatieven, waarbij ze zich inzetten voor
elkaar en hun leefomgeving. Denk daarbij aan wijk- en buurtfeesten, een
buurtkrant, buurtbemiddelingsinitiatieven maar ook aan een huiskamer voor senioren of een
buurtmoestuin.

Het wijkplatform krijgt een budget om initiatieven te verzamelen. Er moet voor gewaakt worden dat
er voldoende draagvlak aanwezig is in de wijk. De gemeentelijke afdeling kan, op verzoek van
het platform, een draagvlakmeting uitvoeren. De kosten die daarmee gemoeid zijn mogen
niet geheel worden bekostigd uit het budget van het wijkplatform. Stadsbelang Utrecht vindt dat
initiatiefnemers ook zelf moeten proberen om een deel van de kosten te dekken en of
vrijwilligersinzet te regelen. De bijdrage uit het wijkbudget moet een aanvulling zijn.

Als er niet voor alle voorstellen en initiatieven voldoende geld beschikbaar is in het wijkbudget, dan
kan door digitale meningspeiling en/of in fysieke bijeenkomsten stemmen verzameld worden om de
prioriteit van de ideeën in volgorde te zetten. Initiatieven met de laagste voorkeur vallen dan buiten
het wijkbudget.

 

Van aanbodgericht naar vraaggericht

De gemeenteraad van Utrecht moet meer vraaggericht of behoeftegericht besturen. Ieder jaar stuurt de gemeente Utrecht een vragenlijst over wonen, veiligheid, werk en meer onderwerpen naar 12.000 tot 27.000 Utrechters. Deze vragenlijst heet de inwonersenquête. De inwonersenquête stelt op dit moment vragen als ‘wat vindt u van het beleid’ en ‘bent u tevreden over ons aanbod?’ In de komende raadsperiode moet de inwonersenquête als het aan Stadsbelang Utrecht ligt meer gaan over de behoeften of de vragen van Utrechters dan over het huidige beleid van de gemeente. De gemeente stelt dat de resultaten van de enquête worden gebruikt in rapportages, monitors en meer. Stadsbelang Utrecht wil een inwonersenquête met resultaten waarmee beleid kan worden aangepast of gemaakt. Dat kan alleen met een ander college van burgemeester en wethouders en een andere manier van besturen. We willen beleid dat puur en alleen is gericht op Utrechters. De landelijke politiek mag nooit leidend zijn. Al helemaal niet als daarmee het belang gediend is van een partij, in plaats van Utrechters.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht