Sport

een gezonde verbinding

Stadsbelang Utrecht vindt dat er meer sporthallen moeten komen.

Het Mulier Instituut adviseert dat de norm van één sporthal op 17.500 inwoners bijstelling behoeft.
Stadsbelang Utrecht verlaagt die norm tot één op 15.000 inwoners. Dat draagt bij aan sporten in de
winter en geeft meer ruimte aan de meidensport.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat het beleid van sport en bewegen een uitvoeringsprogramma
verdient.

Het beleid opgenomen in de Sportagenda omvat goede bedoelingen en voornemens voor onderzoek.
Stadsbelang Utrecht vindt dat concrete doelen en beoogde effecten in meerjarenperspectief moeten
worden vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat de organisatie “Sport Utrecht” een beleidsplan en een jaarverslag
moet presenteren.

Het is in feite ongehoord dat vele miljoenen aan Sport Utrecht voor vele jaren worden gegarandeerd
door de gemeente, zonder dat duidelijk is waarvoor. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld vele
combinatie-functionarissen niet planmatig verantwoorden wat ze van plan zijn te gaan doen en wat
ze voor resultaten hebben gescoord.

 

Stadsbelang Utrecht vindt sporten voor gehandicapten, ouderen en kinderen in
achterstandswijken belangrijker dan topsport.

Wij verwachten dat de gemeentefinanciën in de aankomende jaren dwingen tot bezuinigen en dus
prioriteitstelling. Wij leggen die prioriteit bij breedtesport en in het bijzonder mensen die wel willen
sporten, maar niet kunnen door beperking/leeftijd of inkomenssituatie.

 

Stadsbelang Utrecht wil meer kunstgrasvelden om intensievere benutting te kunnen faciliteren.

Kunstgrasvelden kunnen een veel intensievere veldbelasting aan dan grasvelden. Veel
sportverenigingen lopen tegen de grenzen aan van de feitelijke norm van hun sportveld. Om de groei
van de stad en de groeiende vraag van sportverenigingen te kunnen faciliteren, kiest Stadsbelang
Utrecht ervoor om in te zetten op realisatie van kunstgrasvelden bij dreigende normoverschrijdingen.

 

Stadsbelang Utrecht wil een aparte dierensportlocatie.

Sportvelden, die zowel door mensen als dieren worden gebruikt, is een slecht idee. Daarom moet er
een aparte locatie komen voor Utrechtse dierensportverenigingen, eventueel in combinatie met
velden voor uitlaatdiensten.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht