Sport

een gezonde verbinding

Breedtesport verbroedert

Utrechters vinden sport belangrijk. Circa zestig procent van de Utrechters doet wekelijks actief aan sport. Stadsbelang Utrecht vindt sport belangrijk als verbindende factor in de samenleving. Sport brengt Utrechters bij elkaar, brengt plezier en activeert. Kinderen en jongeren leren bij teamsporten samen te werken. Ze ontwikkelen talenten en leren omgaan met tegenslagen. Sportverenigingen zijn een bron van vrijwilligers. Stadsbelang Utrecht geeft, als er gekozen moet worden, de breedtesport de voorkeur. Sporten dus, die door veel mensen recreatief beoefend worden.

 

Sporten stimuleren

Sporten moet gestimuleerd worden. Dat doet de gemeente samen met de verenigingen. Het ongeorganiseerd sporten neemt toe. Dat vraagt om een openbare ruimte, die daartoe uitnodigt.

Stadsbelang Utrecht vindt dat in groenplannen het sportaspect meegenomen moet worden. Met gebruik van de U-pas moeten kinderen voor een gereduceerde prijs lid kunnen worden van een sportvereniging en sportspullen kunnen kopen.

 

Stop de wachtlijsten

Incidentele wachtlijsten zijn niet te voorkomen, structurele wachtlijsten moeten we aanpakken. Er moeten voldoende sportvoorzieningen in Utrecht zijn en daar zetten wij graag op in. Het nieuwe tarievenbeleid sportaccommodaties leidt tot extra inkomen voor de gemeente, wij willen dat dit geld gereserveerd wordt voor het uitbreiden van de sportvoorzieningen.

 

Sportvoorzieningen

Veel van het bedrag dat de gemeente uittrekt voor sport gaat naar de sportvoorzieningen. Met dat geld moeten we daar zuinig mee omgaan. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor sporthallen die ook gebruikt worden door scholen voor gymlessen. De mooie sportruimten die al aanwezig zijn in Utrecht kunnen intensiever worden gebruikt. Dat willen wij bevorderen door een ander tarievenbeleid. Groepsgewijs sporten in daluren leidt tot een hogere bezettingsgraad van de accommodatie. Het aan verenigingen in beheer geven van de accommodaties kan ook bijdragen aan een intensief gebruik ervan. Sportverenigingen zitten dichterbij de voorzieningen dan het gemeentehuis.

 

Topsport en talentontwikkeling

Goede prestaties van topsporters leiden tot kopiegedrag. Hoeveel meisjes gaan niet voetballen, nadat het Nederlands vrouwenvoetbalelftal vorig jaar Europees kampioen werd? Stadsbelang Utrecht wil doorgaan met de ondersteuning van talentontwikkeling in de sportverenigingen om de Utrechtse voorbeelden te vormen, die met name kinderen tot kopiegedrag aanzetten.

 

Evenementen

De start van de ronde van Spanje (Vuelta) in 2019 of 2020 is duur, maar uit ervaring blijkt, dat Utrechters zo’n evenement waarderen. Stadsbelang Utrecht wenst alleen die evenementen te subsidiëren, die naar verwachting veel publiek trekken.

 

Transparante subsidiëring

Sport mag wat kosten, Stadsbelang Utrecht wil dat het duidelijk is hoeveel geld ermee gemoeid is. De huren of tarieven die in rekening gebracht worden aan de gebruikers – de sportverenigingen – willen we op marktconform niveau brengen. Dat betekent dat het subsidiebedrag navenant verhoogd wordt (bij ongewijzigd beleid). Stadsbelang is voorstander van aanjaagsubsidies om burgerinitiatieven, ook op het gebied van sport, een kans te geven.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht