Openbare ruimte en groen

Een veilig, schoon en groen Utrecht

Groen

Stadsbelang Utrecht hecht aan meer groen in Utrecht. Bestaande parken en pleinen moeten worden behouden en waar mogelijk worden uitgebreid. Het verdient aanbeveling om te bezien, of strengere regels tegen het kappen van andere bomen een overweging zijn. In nieuwbouwprojecten moet rekening gehouden worden met meer groen.

 

De actie Steenbreek zet Utrechters aan om in de omgeving van het eigen huis voor meer groen te zorgen met als motto: haal eens een tegel weg. Utrechters komen steeds vaker met initiatieven om meer groen te realiseren. Bij de gemeente neemt de vraag naar informatie en/of hulp toe. Dit is de manier waarop Stadsbelang Utrecht graag met Utrechters omgaat. Niet het initiatief bij de gemeente, maar waar mogelijk het initiatief bij de Utrechter zelf laten. Stadsbelang Utrecht is voorstander van de vervanging van vier hectare verharding in groen.

 

Stadsbelang Utrecht wil naar het beschikbaar stellen van budgetten per wijk om initiatieven van wijkbewoners te kunnen betalen. Die budgetten moet ook beschikbaar zijn voor groenvoorzieningen. Het wijkbureau en de wijkmanager kunnen hier invulling aan geven.

 

Essentaksterfte

Stadsbelang Utrecht vindt, dat veel zieke essen in onze gemeente preventief geruimd moeten worden. Beter worden ze niet, de vervanging door andere boomsoorten kan snel gebeuren.

 

Geen windmolens in Rijnenburg

Windmolens bieden CO₂-neutrale elektriciteit. Maar mooi zijn ze niet!  Stadsbelang Utrecht streeft naar een verantwoorde inpassing in de openbare ruimte. Molens in Rijnenburg bieden zowel aan de Utrechtse kant als aan de kant van Nieuwegein sterke horizonvervuiling en slagschaduwen. Van Rijnenburg kan ook zonder molens een woonwijk worden gemaakt, die zelf energie opwekt.

 

Veiligheid

33% van de Utrechters voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt: 4% vaak, 19% soms en 10% zelden, blijkens de inwonersenquête. Utrecht-Oost en Overvecht scoren het slechtst, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn scoren het best. Bij de opzet en herinrichting van de openbare ruimte moet hiermee rekening worden gehouden. Nieuwe technische mogelijkheden leveren meer licht met minder kosten. Stadsbelang Utrecht wil meer plekken met actieve verlichting: verlichting die reageert op de aanwezigheid van inwoners, zoals bij het Papendorpsepad. Als er geen activiteit is, dan gaat het licht naar een lager niveau of zelfs uit. Indien het de veiligheid positief beïnvloedt, dan willen wij cameratoezicht toestaan.

 

Water

Water levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte. De Utrechtse grachten en werven zijn mooi historisch erfgoed. Herstel van funderingen en kademuren verdient aandacht. Beschoeiingen moeten op tijd worden vervangen, bijvoorbeeld langs de Vecht. Wij pleiten voor verbindingen in de waterlopen in de regio. Stad en land verbinden met groen en water dient de flora en fauna  en mogelijk de verblijfsrecreatie.

 

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit verdient aandacht vanwege risico’s voor de volksgezondheid, planten en dieren als er slecht met het water in de stad wordt omgegaan. Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente ervoor zorgt dat lozingen vanuit de riolering op het oppervlaktewater stoppen. Het initiatief om jaarlijks de binnenvoering van onze riolen te voeren met een kunststof kous willen wij uitbreiden.

 

Wateroverlast

Stadsbelang Utrecht pleit voor meer hemelwaterriolen, waardoor regenwater direct de grond of de watergang in kan lopen in plaats van in het riool, om zo het riool te ontzien. Dit gebeurt door middel van waterdoorlatende bestrating – klinkers met een extra brede voeg, waar het regenwater direct door kan stromen. In Lombok en de Zeeheldenbuurt staan deze in de planning. Die in de Schoolstraat in Vleuten is klaar. Buurten die veel (nieuwe) bestrating nodig hebben, verdienen een hemelwaterriool. In andere buurten gaan we werken aan vervanging van verharding door groen of oppervlaktewater. Bestrating kan door gebruik van de waterdoorlatende klinkers ook bijdragen aan de infiltratie van water in de bodem. Stadsbelang Utrecht weet van de subsidieplannen van de waterschappen, in onze gemeente het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, om waterpasserende verharding van schoolpleinen door middel van klinkers met een open voeg te bevorderen. Onze gemeente kan daarop met subsidie aansluiten. In andere gemeenten hebben ouders en leerkrachten van scholen speelpleinen natuurlijker gemaakt. Mede door de bijdragen van het hoogheemraadschap en de gemeente kunnen ook in Utrecht groene schoolpleinen met een moestuin worden aangelegd.

Schoonhouden van de ruimte

De gemeente Utrecht kreeg een 6,5 van Utrechters voor het schoonhouden van de buitenruimte. Het schoonhouden van de buitenruimtes is een opgave voor alle Utrechters. Er zijn al goede afspraken met winkeliers om de straat schoon te houden. Toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) moeten milieuvergunningen en de regels voor de openbare ruimte actief handhaven. Wij ergeren ons, en veel Utrechters met ons, aan extra huisvuil dat bij volle afvalcontainers wordt gezet. De gemeente heeft de zorg om voldoende afvalcontainers te plaatsen. Stadsbelang Utrecht is voor lik-op-stukbeleid bij overtreding, de vervuiler betaalt.

 

Afvalverzameling per fiets.

Afvalscheiding bij de bron door de bewoners helpt het milieu en bevordert hergebruik van grondstoffen. Die grondstoffen brengen geld op. Afvalscheiding door Utrechters leidt tot een lagere frequentie van het ophalen van vuil. Bij een volgende tender voor het ophalen van vuilnis in Utrecht verwachten we, dat de kosten zodanig omlaag gaan, dat de afvalstoffenheffing naar beneden kan. Stadsbelang Utrecht wil onderzoek naar het volgen van het voorbeeld van de gemeente Waalre. Daar wordt een deel van het huisvuil opgehaald door een afvalfietser. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gaan met een speciale afvalfiets een aantal keer per dag de wijk in om gescheiden afval op te halen. Het gaat niet alleen om plastic, metaal en drinkpakken, maar ook om luiers, gft en restafval. Inwoners van de wijken waar de afvalfiets rijdt zijn erg blij met het hoge serviceniveau en de afvalfietser is tevreden met de (hernieuwde) toetreding tot de arbeidsmarkt. Een goed initiatief wat we ook willen terugzien in Utrecht.

 

Volkstuinen in het groen

Stadsbelang Utrecht houdt van volkstuinen en is trots op de vijftien volkstuinverenigingen in Utrecht. Mensen in een huis zonder noemenswaardige tuin in Wijk C of uit de hoogbouw in Kanaleneiland moeten de kans krijgen een tuin te onderhouden. Vrijwilligers van de volkstuinverenigingen houden de complexen toegankelijk voor (wijk-)bewoners die er geen tuin hebben. Ze geven voorlichting en zorgen er gezamenlijk voor dat er ook ruimte is voor dieren (zoals ringslangen en wilde bijen) op de complexen. Zo zijn de tuinen ontmoetingsplekken voor veel mensen. De vrijwilligers van de verenigingen helpen de jeugd met schooltuinen en andere Utrechters met groenteteelt in het openbaar groen. Zulke enthousiaste volkstuinders kunnen rekenen op onze steun. Wij zien graag meer volkstuinen in Utrecht.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht