Openbare ruimte en groen

Een veilig, schoon en groen Utrecht

Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht de bijenhoofdstad van Europa wordt en blijft.

Biodiversiteit is enorm belangrijk voor de gezondheid van ons ecosysteem en van de Utrechter.
Daarom moeten er diverse soorten bloemen en bomen geplant blijven worden en moeten insecten
de ruimte krijgen. Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht de Europese bijenhoofdstad wordt en blijft.
Bijen spelen een enorm belangrijke rol in ons ecosysteem: ze zorgen ervoor dat bloemen en planten
bestuift worden en dus dat het groen in Utrecht bewaard wordt. Bijenkorven/hotels kunnen
makkelijk en tegen lage kosten geplaatst worden bij parken en stadstuinen. Utrechters kunnen zelf
ook, op geschikte locaties, bijenkorven plaatsen.

 

De gemeente Utrecht dient zich te richten op het zinvol en waar mogelijk vergroenen van Utrecht.

Concreet zien wij meerdere verbeterpunten. Plant meer bomen binnen de stad, bij voorkeur langs
wegen. Bomen bieden schaduw, dempen temperatuurverschillen en verbeteren de luchtkwaliteit.
Daarnaast kunnen door de hele stad bloeiende planten worden aangelegd, op zodanige afstanden
dat bijen en andere insecten naastgelegen locaties kunnen bereiken. Dit groen kan ook op locaties
komen waar nu onnodige verstening ligt, zoals tegels en asfalt waar dat niet nodig is voor een
verkeers- of verblijfsfunctie. Bovenop nieuw groen kan bestaand groen verrijkt worden. Denk daarbij
aan het toevoegen van bloeiende planten en struiken op locaties waar nu voornamelijk gras en
bomen te vinden zijn.

 

Stadsbelang Utrecht wil land- en tuinbouw waar mogelijk behouden en permacultuur
aanmoedigen.

Land- en tuinbouw speelt op het grondgebied van de gemeente Utrecht een geringe, maar
belangrijke rol. Het grondgebied is sterk verstedelijkt en er zijn dus maar weinig boerenbedrijven.
Landbouw heeft een belangrijke culturele en historische waarde en landbouwgrond heeft natuur- en
landschappelijke waarde. Het open terrein rond Utrecht is cultuurgrond, al sinds de middeleeuwen.
Er kan ingezet worden op het versterken van landschaps- en natuurwaarden. Wij willen daarom
permacultuur aanmoedigen op het Utrechtse landbouwgrond en een pilot starten met de
landbouwgrond van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Permacultuur moet gericht zijn
op hogere opbrengsten.

 

Stadsbelang Utrecht wil waar mogelijk dubbel grondgebruik.

Overal in de gemeente Utrecht zetten wij, waar mogelijk, in op dubbel grondgebruik: een stuk grond
voor twee of meer functies gebruiken. Denk aan overkluisde wegen met daarop woningen en groen,
of parkeerplaatsen met gras en/of zonnepanelen. Zo besparen we kostbare ruimte, die dan weer
voor andere zaken ingezet kan worden.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht