Maatschappelijke

ondersteuning

DUIDELIJK WIE, WAT, WAAR EN HOE

Ondersteuning van de kwetsbare Utrechters

Er is helaas veel eenzaamheid in Utrecht. Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters elkaar zo veel mogelijk steun, hulp en zorg moeten bieden. Familie, vrienden, buren en bekenden zijn de eersten die elkaar bijstaan. Utrechters zijn verantwoordelijk voor elkaar. De gemeente, zorginstanties en hulpbedrijven schieten te hulp, als de omgeving of de mantelzorg het niet aankan of ontbreekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Stadsbelang Utrecht is voor de uitvoering van een sobere bed-bad-broodregeling.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg op maat voor hulpvragers. In het begin ging dit helemaal mis, omdat er te weinig hulp in de huishouding werd gegeven aan mensen die het echt nodig hadden en niet konden leunen op mantelzorgers, Stadsbelang Utrecht heeft er mede voor gezorgd dat er meer hulp is gekomen. Het kan en moet echter nog veel beter.

 

Betere Voorlichting

Utrechters weten niet altijd waar ze moeten zijn, dat moet anders. Informatie moet worden verbeterd. Niet alleen via de informatievoorziening op de website, maar ook op papier. Stadsbelang Utrecht is voor de invoering van een papieren ouderengids. Utrechters die daar behoefte aan hebben, moeten die kunnen aanvragen bij de gemeente. Tevens willen wij een papieren gids uitbrengen voor mantelzorgers.

Stadsbelang Utrecht is voorstander van een informatiepunt in de wijkbureaus in elke wijk. Daar kan men alle informatie krijgen over de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning), de WLZ (de Wet Langdurige Zorg) en de Zvw (de Zorgverzekeringswet), inclusief de bijbehorende financiën. Natuurlijk kan men hier ook terecht met vragen over de schuldhulpverlening, zoals hierboven al vermeld. Ongeletterden en laaggeletterden hebben recht op een mondelinge toelichting. Ook mensen die niet overweg kunnen met een computer hebben baat bij zo’n informatiepunt. Verder verdient de gemeentelijke website verbetering. De opzet kan meer gericht worden op de ondersteuningsvragen van Utrechters.

 

Bereikbaarheid van de informatie

De wijkinformatiepunten moeten goed bereikbaar zijn voor alle Utrechters, zowel fysiek als telefonisch. Stadsbelang Utrecht wil dat Utrechters die bellen ook daadwerkelijk iemand aan de lijn krijgen. Informatie op de website moet verder simpel en duidelijk zijn. Een overzichtelijke indeling die voor alle Utrechters begrijpelijk is en makkelijk te gebruiken.

 

Signalering

Het digitale zorgloket is er voor Utrechters die hulp nodig hebben. Het blijkt echter nog steeds dat het moeilijk is om die hulp in te schakelen. Contact opnemen met het loket is een drempel, waardoor het aantal zorgmijders te weinig afneemt. We verwachten dat het verbreden van de functie van het wijkinformatiepunt daarin veel verbetering kan brengen. Als anderen de hulpbehoefte reageren is het goed dat ze contact opnemen met het zorgloket. Met die anderen bedoelen we niet alleen zorgverleners, maar ook mantelzorgers, vrienden, buren en kennissen. In de buurtteams kunnen deze signalen aanleiding geven tot het maken van afspraken met die Utrechter of degene die het signaal doorgaf. Bij mensen die al huishoudelijke hulp ontvangen, houdt de hulp de cliënt in de gaten en geeft veranderingen in de hulpbehoefte door. Stadsbelang Utrecht wil het zorgloket meer onder de aandacht brengen, om de beschikbare hulp nog beter bereikbaar te maken voor Utrechters.

 

Het (Keukentafel-)gesprek

Stadsbelang Utrecht wil dat Utrechters die aangeven hulp nodig te hebben, binnen een week een afspraak hebben met iemand van het buurtteam. Het liefst door middel van een thuisbezoek. Het is gewenst dat een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit eerste gesprek aanwezig is. Op basis van de bevindingen uit het gesprek moet een zorgplan worden opgesteld, Dat kan de hulpvrager ook zelf doen, eventueel met hulp van die onafhankelijke cliëntondersteuner.

 

Uitbreiding van het zorgplan

Het huidige zorgplan voor de gemeente bevat onder andere afspraken over zorg en welzijn, begeleiding, verzorging en dagbesteding. De cliënt kan ook vragen om een persoonsgebonden budget (PGB) en zelf de hulp en/of zorg regelen. Stadsbelang Utrecht wil dat ook woningtoewijzing wordt opgenomen in het zorgplan. De gemeente moet woningen kunnen toewijzen aan de hulpvrager. Liefst in de eigen wijk. In het hoofdstuk Stedelijke ontwikkeling hebben we al aangegeven hoe we dat willen bevorderen.

 

De beschikking op maat

Na ondertekening van het zorgplan gaat het naar de gemeente, die een ‘beschikking’ afgeeft, waarin staat hoeveel hulp de cliënt ontvangt. Stadsbelang Utrecht wil dat ook een raming wordt verstrekt van de hoogte van de eigen bijdrage van de Utrechtse cliënt. Hij/zij ontvangt ook een lijst met organisaties, die hulp in natura leveren. De hoeveelheid uren moet op maat zijn, rekening houdend met de persoonlijke situatie. Dezelfde hoeveelheid uren voor iedereen mag niet meer, na een gerechtelijke uitspraak hierover.

Stadsbelang Utrecht wil, dat de cliënt binnen vier weken na de melding de beschikking ontvangt. Dus veel korter dan binnen de wettelijk toegestane termijn van acht weken. Dat kan door verandering van de werkwijze van de gemeente en de buurtteams. Er wordt wel erg veel overlegd, dat kan korter en goedkoper. Zeker met de oplossingen die Stadsbelang Utrecht aandraagt.

 

Organisatie kiezen

De cliënt belt of mailt een organisatie van zijn/haar voorkeur. Hij/zij spreekt af hoe de uren per jaar worden verdeeld. In de aankomende jaren moet gezocht worden naar beperking van het aantal aanbieders (bijvoorbeeld door fusie). Dan besparen we op kosten van management en administratie. Er blijft dan meer geld over voor de echte zorg.

 

Op tijd betalen, maar ook de rekening krijgen.

De cliënt betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor(CAK). Stadsbelang Utrecht vindt, dat de niet gewerkte uren tijdens de vakantie of ziekte van de helpende, niet meer betaald hoeven te worden. Dat is tot op heden nog wel het geval, zo betaalt de cliënt dus een bepaald bedrag voor niets! Dit moet in het contract van de gemeente met de zorguitvoerders veranderd worden. Bevorderd wordt, dat het CAK tijdig en indien nodig in termijnen de bijdrage int en niet na vele maanden ineens.

 

Woningaanpassing of liever verhuizen.

De meeste inwoners met beperkingen zijn tevreden met hun woonsituatie. Rolstoelers en mensen die een rollator gebruiken, komen knelpunten tegen als de trap, de badkamer en de toegankelijkheid van de woning. Er zijn mogelijkheden voor woningaanpassing voor mensen die het niet kunnen betalen. Trapliften, aanpassing van de badkamer en het toilet zijn vaak met een eigen bijdrage te realiseren. Toch wil een kwart van de mensen met een ernstige beperking liever verhuizen naar een gelijkvloerse woning zonder drempels. Maar in de eigen wijk! Daarom pleit Stadsbelang Utrecht voor verbouw van grotere bestaande huurwoningen in een aantal kleine woningen in de wijk. Voor woningbouwverenigingen ligt hier een schone taak. Er is lof voor de behandeling van aanvragen van woningaanpassing door het Wmo-loket. Stadsbelang Utrecht ziet dat verbetering toch mogelijk is.

Verbetering van de voorlichting is nodig. Bijvoorbeeld over Het Vierde Huis, een verhuisadviseur voor ouderen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat ouderen uitgedaagd moeten worden om een particulier woonzorginitiatief op te zetten. Er zijn ouderen genoeg die de kennis hebben om dat te ontwikkelen. Elders in het land worden wooncoöperaties opgezet van mensen die samen woningen ontwikkelen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente de voorlichting op dit gebied moet bevorderen.

 

Vervoersvoorzieningen, verbeterpunten

Mensen met een beperking kunnen een gehandicaptenparkeerkaart krijgen. Mantelzorgers en personeel van de thuiszorg kunnen parkeerkaarten krijgen. Het Wmo-loket verstrekt op indicatie gratis een rolstoel. Voor een scootmobiel geldt een eigen bijdrage. Een rollator of een wandelstok moet men zelf betalen.

Voor de mensen met een beperking is de Regiotaxi beschikbaar. Het Wmo-loket verschaft, indien noodzakelijk, een Wmo-Regiopas. De gebruikers krijgen dan korting op de ritprijs bij de Regiotaxi. Voor bezoek buiten de regio kan gebruik worden gemaakt van Valys, tegen een lage vergoeding per kilometer. Stadsbelang ziet ook hier verbeterpunten, luisterend naar gebruikers.

Het gedrag en de service van personeel van de Regiotaxi kan veel beter. Op tijd rijden zonder lange wachttijden, is ook een thema, vooral als men op een bepaalde tijd een afspraak heeft in het ziekenhuis. Het belangrijkste verbeterpunt is volgens Stadsbelang Utrecht de verbetering van de toegankelijkheid van stoepen, wegen en gebouwen. Daar moet veel aan gebeuren. Stadsbelang Utrecht wil dat in de volgende raadsperiode vanaf maart 2018 extra geld wordt gegeven aan deze toegankelijkheid. Iedereen moet mee kunnen doen. De gemeente moet zich houden aan de eigen Standaard Toegankelijkheid. Hoe kan het zijn dat het bij oude stadhuis, het Beatrixtheater en Hoog Catharijne mensen met een rolstoel of scootmobiel nog steeds knelpunten ervaren? Het Bouwbesluit biedt mogelijkheden om ook niet-gemeentelijke gebouwen toegankelijk te laten maken.

 

Verbeter de afstemming tussen zorgorganisaties

Veel mensen met beperkingen hebben voorzieningen van de Wmo, de Wlz en de Ziekenfondswet. Goed overleg tussen de uitvoerders van deze wetten is noodzakelijk om de hulp, zorg en verpleging goed te organiseren. Het kan zo veel beter. Maak bijvoorbeeld goede afspraken over de beschikbaarheid van verpleeghuisbedden! In andere gemeenten zijn een paar ziekenhuisbedden gereserveerd voor huisartsen die mensen tijdelijk willen laten plaatsen. Zorg dat thuiszorg onmiddellijk beschikbaar is, ook voor patiënten die uit het ziekenhuis. Geef de transferverpleegkundige (de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de nazorg na ontslag van patiënten uit het ziekenhuis) de bevoegdheden omdat te regelen.

 

Crisisdienst voor Utrechters

In het verleden was er voor Utrechters met een speciale zorgbehoefte ruimte in een instelling. Er wordt nu steeds vaker iemand buiten een instelling geplaatst. Dit leidt tot onwenselijke situaties, die ook bij andere Utrechters voor onrust en grote zorgen leiden. Stadsbelang Utrecht pleit voor een crisisdienst, die de toename van meldingen snel en adequaat oppakt.

 

Mantelzorgers en parkeren

Mantelzorgers en personeel van de thuiszorg kunnen gebruik maken van bewonerskorting op parkeertarieven of een parkeervergunning aanvragen

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht