Jeugd

Eerder signaleren, eerder reageren

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet (jeugdhulp, de
jeugdzorg inclusief de jeugd GGZ).

 

Stadsbelang Utrecht wil altijd een onafhankelijk deskundig cliëntondersteuner aan tafel.

Stadsbelang Utrecht vindt dat bij alle gesprekken in het sociale domein van hulp en zorg een
onafhankelijke deskundige cliëntondersteuner van U CENTRAAL aanwezig moet zijn.

De jeugdzorg levert onveilige gevoelens blijkt uit vele reacties van Utrechtse ouders en ook kinderen.

Net als bij de Wmo kan voor hulp voor jeugd en gezin onafhankelijke ondersteuning geëist worden
bij het Wmo-loket. Die ondersteuner helpt bij het begrijpen en het vinden van de weg in het doolhof
van alle partijen, die werkzaam zijn in de hulp en zorg. Stadsbelang Utrecht draait dat recht om. Al bij
het eerste intakegesprek moet de onafhankelijke ondersteuner worden meegenomen. De
onafhankelijke ondersteuner kan zorgen, dat de ouders als eerstverantwoordelijken niet terzijde
worden geschoven. Cliëntenraden gaven in 2019 aan dat er weinig bekendheid is met dat recht op
gratis ondersteuning. Ook de Stichting U CENTRAAL, die de ondersteuning levert, stelt in haar
beleidsvisie 2021, dat het gezicht naar buiten duidelijker neergezet kan worden.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat hulp aan en zorg voor het kind moet veranderen in hulp aan en zorg
voor het hele gezin.

In de zorg voor jeugd en gezin moet het accent verlegd worden van de hulp aan c.q. zorg voor het
kind naar de hulp aan en zorg voor het gehele gezin.

Veel van de soms vermeende problemen van een kind hangen samen met problemen in het gezin,
zoals stress over schulden, armoede en gespannen verhoudingen tussen de ouders. Zeker
vechtscheidingen eisen een tol van kinderen.

 

Stadsbelang Utrecht wil een probleemregisseur.

Stadsbelang Utrecht vindt dat een coördinerend hulpverlener als regisseur verantwoordelijk moet
zijn voor het plan van aanpak bij problemen in het gezin, totdat de problemen zijn verholpen. Er is
vanaf het begin van de overdracht van zorg en hulp van het Rijk naar de gemeente, een streven
geweest naar een coördinerende hulpverlener, die als regisseur het gezin begeleidt door de
mogelijke estafette van de jeugdzorg. In de contracten met de gesubsidieerde instanties in de keten
moet die eis worden gesteld. Net als bij het onderwijs dient een clientvolgsysteem te worden
gehanteerd. Dat draagt bij aan coördinatie, effectmeting van de behandeling en goede
informatievoorziening naar het gezin en dus meer gevoel van veiligheid.

 

Stadsbelang Utrecht wil per 2023 geen wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg meer.

Stadsbelang Utrecht pleit voor meergezinshuizen en uitbreiding van de pleegzorg. Kinderen afkomstig uit een moeilijke Stadsbelang Utrecht vindt dat er voorwaarden moeten worden geschapen opdat er geen wachtlijsten
en wachttijden meer zijn vanaf 2023 in de jeugdzorg.

Zeker als het gaat om kinderen die hulp nodig hebben, zijn wachtlijsten onaanvaardbaar. Het
wegwerken hiervan moet binnen twee jaar geregeld zijn. Daarom wil Stadsbelang Utrecht de
instroom beperken. Met het beperken van de instroom kan persoonlijk leed worden bespaard. Door
de instroom naar jeugdhulptrajecten te beperken kunnen ook tijds- en kostenbesparing worden
gerealiseerd.

Hiertoe doet Stadsbelang Utrecht de volgende voorstellen:

Preventie Praktijkverpleegkundigen met psychosociale
opleiding verbinden aan huisartspraktijken
Leren van succesvolle gemeenten Er zijn steden die succesvol hebben geëxperimenteerd met algoritmes en vroegsignalering welke hebben geleid tot vermindering van de instroom/doorstroom
Problemen oplossen door partijen dicht bij het kind De hulp bij dyslexie en dyscalculie laten gebeuren in het onderwijs. Door de door ons voorgestelde verschuiving in de besteding van het onderwijsbudget moet dat lukken
Effectmeting van behandelingen en behandelmethoden heroverwegen In andere gemeenten is bijvoorbeeld paardenfluistertherapie afgeschaft

Daarnaast kan fusie en integratie van partijen in de keten al heel veel oplossen. Dit wacht echter nog op Rijksbeleid. Medewerkers samen op kantoor scheelt overleg en vergadertijd, de aansturing wordt gemakkelijker. Het estafettemodel stopt, de estafette van medewerkers in kantoren van hulpverleningsorganisaties als buurtteams, Veilig Thuis, Save en Raad voor de Kinderbescherming wordt beëindigd. Dit scheelt tijd en geld die beter besteed kan worden aan de cliënten.

 

Stadsbelang Utrecht kiest voor nul uithuisplaatsingen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat gedwongen maatregelen slechts aanvaardbaar zijn bij dringende
noodzaak. De ambitie is geen uithuisplaatsingen.

Met KOOS Utrecht streven we naar ”zero residential”, liefst met hulp in de eigen thuissituatie.

Als er strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden van mishandeling of seksueel misbruik van
een van de ouders of verzorgers, dan is er bijvoorbeeld pas sprake van dringende noodzaak.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente de eigen bijdrage van ouders betaalt bij juridisch advies.

Als ouders juridisch advies nodig hebben en een inkomen hebben tot 125% van het minimumloon
vergoedt de gemeente de eigen bijdrage van een pro deo advocaat.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht