Jeugd

Eerder signaleren, eerder reageren

Minder zorg van professionele hulpverleners en behandelaars

De druk op de zorg was en is hoog door de instroom van veel kinderen en vaak daarmee hele gezinnen. De buurtteams komen verder dan de voordeur en zien meer dingen die vroeger niet gezien werden. Wist u dat een kwart van de leerlingen nooit of zelden iemand heeft om problemen mee te bespreken?

Inschakeling van (nog) een professionele hulp-of zorgverlener is niet altijd nodig. Er zijn gezinnen, waar meer dan vier hulpverleners over de vloer komen. Dat is niet effectief.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de zorg voor kinderen op de eerste plaats een zaak van de ouders is. Als een kind extra zorg nodig heeft, dan helpen we de ouders. Wist u dat negen procent van de Utrechtse ouders zich meestal of altijd zorgen maakt over de opvoeding? Meer dan de helft maakt zich weleens zorgen. Met voorlichting en opvoedingsondersteuning is te helpen. Het basis- en voortgezet onderwijs kan veel doen en doet dat ook. Leerkrachten en het schoolmaatschappelijk werk hebben veel ervaring. Zelfs trainers van jeugdsportteams hebben een belangrijke functie in de begeleiding van jongeren. Deze mensen helpen bij de opvoeding, maar kunnen ook signaleren wanneer aanvullende zorg nodig is.

Er zijn gemeenten, waar zogeheten moederbuddy’s de moederrol op zich nemen van jonge moeders, van wie de eigen moeder is overleden of ver weg woont. Dat zou een goed initiatief zijn in Utrecht.

Misschien iets voor de Zonnebloem?

 

Geen wachttijd bij buurtgerichte specialistische jeugdhulp/jeugdzorg

Het gaat hier om jeugdhulp die een aanvulling is op die van de huisarts en het buurtteam.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid dichtbij is bij de jeugdzorg belangrijk, daarom pleit Stadsbelang voor specialisten in de buurt. Ook hier kan de informatiefunctie worden ondergebracht bij het wijkinformatiepunt in de wijkbureaus, waar Stadsbelang Utrecht voor pleit.

Een ander aspect van bereikbaarheid is de wachttijd. Stadsbelang Utrecht wil geen wachttijden die de landelijk afgesproken Treeknormen – de maximale wachttijden in de zorgsector – overschrijden.

 

Zo vroeg mogelijk de hulpbehoefte signaleren

Hoe vroeger de hulpbehoefte van een gezin is ontdekt, hoe succesvoller de hulp en zorg kunnen zijn.

De buurtteams wordt gevraagd om alles te doen om vroegtijdig een signaal te geven aan verwijzers, zoals huisartsen, schoolmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaren. Het buurtteam kan dan besluiten wie de eerste persoon of organisatie is die contact opneemt.

 

Liever niet naar een instelling

Stadsbelang Utrecht pleit voor meergezinshuizen en uitbreiding van de pleegzorg. Kinderen afkomstig uit een moeilijke thuissituatie kunnen beter opgroeien in een gezinsomgeving dan in een instelling.

 

Kindermishandeling

Veilig Thuis, dat zeven dagen per week 24 uur bereikbaar is, is het meldpunt voor kindermishandeling. Samen Veilig (SAVE) wordt ingeschakeld als de veiligheid van kinderen in het geding is. Ook voert SAVE de jeugdbescherming en een deel van de jeugdreclassering uit. Stadsbelang vindt dat Veilig Thuis beter moet gaan scoren in de cliëntenwaardering. Een constatering van een goede ontwikkeling: het aantal onderzoeken van kindermishandeling is gedaald met 27% van 2015 naar 2016. Dat betekent dat het buurtteam en de kring daaromheen goed werk doen. Er is kennelijk eerder dan voorheen al begeleiding van het gezin.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht