Inkomen voor Utrechters

Schulden en armoede aanpakken

Het gaat goed in Utrecht, de werkgelegenheid stijgt, het aantal werkelozen en bijstandsgerechtigden
daalt snel. Als Utrechters willen werken, dan is er werk. Toch zijn er Utrechters die niet meedoen of
niet mee kunnen doen. Dit zijn vaak Utrechters met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt en
Utrechters die te maken hebben met multiproblematiek, verslaving, schulden, psychische klachten,
etc.

 

Stadsbelang Utrecht wil stoppen met de zachte hand om de bijstandontvangers aan het werk te
krijgen.

Het resultaat is uiterst gering. De kosten van het aan het werk krijgen in een deeltijdbaan van een
van hen, zijn hoger dan een minimum jaarloon. De bijstand, bedoeld als een vangnet voor weinigen,
is verworden tot een hangmat voor velen. Bijstand wordt gezien als een recht in plaats van een
gunst. We stoppen met de fluwelen hand van de “Werkbeweging”. Stadsbelang Utrecht wil naar een
provocatieve benadering in de communicatie en de begeleiding van de bijstandontvangers. Er is niets
mis met het verwijt dat anderen voor je uitkering belasting betalen. Bedank je daarvoor elke maand
je buren? Doe eens wat aan je situatie, er worden zoveel kansen geboden. Blijf niet op de bank
zitten, maar neem initiatief. Let wel Utrechters, die echt niet kunnen door stoornis of gebrek
verwijten we niets, maar bieden we graag hulp.

 

Stadsbelang Utrecht verlangt een Utrechtse tegenprestatie van Utrechters in de bijstand.

Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechtse bijstandsgerechtigden die kunnen werken, geactiveerd
moeten worden om mee te doen in de Utrechtse samenleving. Stilzitten, daar schiet men niets mee
op. Stadsbelang Utrecht wil deze Utrechters activeren om mee te doen om zich nuttig te maken door
middel van vrijwilligerswerk. Want de samenleving die je te hulp schiet mag ook wat van je
verwachten. Dit is geen nieuw idee, het is wettelijk verankerd in de Participatiewet.

 

Stadsbelang Utrecht wil investeren in de startkwalificatie van bijstandsgerechtigden.

Stadsbelang Utrecht wil zich de komende vier jaar graag inzetten op een pilot om een deel van de
bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en bijstandsgerechtigden
zonder goede beroepsopleiding op te leiden richting arbeidsmarkt. Het Nederlands wordt
bijgespijkerd en ze worden klaargestoomd voor banen waar vraag naar is. Te denken valt aan de zorg
en de installatiebranche. Utrecht investeert in deze mensen opdat ze mee kunnen doen in de
samenleving.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat asielzoekers sneller aan het werk kunnen.

Na vier jaar in Nederland is nog niet de helft van de asielzoekers in Utrecht aan het werk. Nu het
taalonderwijs weer een taak van de gemeente wordt, moet dat lukken. Ook hier biedt de voormelde
pilot kansen.

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat mensen met een arbeidsbeperking sneller moeten worden geholpen
aan werk.

De gemeente Utrecht heeft met de arbeidsmarktregio afgesproken, dat er tot 2026 zo’n

5200 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen zouden moeten worden. Dit mede
door middel van het inzetten van de instrumenten loonkostensubsidie & geen risico van
loondoorbetaling bij ziekte. In het eerste kwartaal van 2021 is hier nog maar bar weinig terecht van
gekomen. Utrecht zit zelfs op een schamele 104 Utrechters die aan het werk zijn gebracht en er zijn
maar 250 Utrechters in beeld.

De gemeente Utrecht moet actiever inzetten om de doelen uit de banenafspraak te realiseren. De
actieagenda Banenafspraak geeft hiervoor een handelingskader.

De gemeente Utrecht levert ook beschut werk aan Utrechters die daarvoor door het UWV zijn
geïndiceerd. Ook hier constateren we dat realisatie versus ambitie ver uit elkaar ligt. Eind 2020 was
er maar een kwart van de 107 beschutte werkplekken geplaatst. Ook hier heeft de gemeente Utrecht
de plicht actiever mensen te plaatsen. Corona mag hiervoor niet als excuus worden genomen.

 

Stadsbelang Utrecht vergroot de inzet op de handhavingsonderzoeken van bijstandsdossiers.

Bijstandsfraude moet worden bestreden, hier moet de stad op in blijven zetten. Tegelijk spannen we
ons wel in om de hulp van familie en vrienden aan bijstandsgerechtigden onbestraft te laten.
Utrechters helpen elkaar!

 

Stadsbelang Utrecht wil in elke Utrechtse wijk een wijkinformatiepunt waar Utrechters naartoe
kunnen met vragen over werk en inkomen.

Utrechters kunnen voor hulp bij gebrek of tekort aan inkomen terecht bij een informatiepunt per
wijk. Er zijn te veel telefoonnummers, e-mailadressen en websites op dit gebied. Er is sprake van een
woud van door de gemeente betaalde en gesubsidieerde initiatieven. Het wijkinformatiepunt
organiseert (groeps-) voorlichting en helpt bij de aanvraag en waar mogelijk de toekenning van de
toeslagen en uitkeringen.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht