Inkomen en bijstand

Schulden en armoede aanpakken

Tegenprestatie en de bijstand

Stadsbelang Utrecht vindt dat iedereen die kan werken mee moet doen. Ben je aangewezen op een bijstandsuitkering, dan bied je daarvoor een tegenprestatie. In de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022 wil Stadsbelang Utrecht de verplichte tegenprestatie als voorwaarde in het beleid opnemen. Utrechters in de bijstand die kunnen werken, gaan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, mantelzorg geven of aan taaltraining doen. Moeders met kinderen jonger dan vijf jaar kunnen ontheffing krijgen van deze tegenprestatieplicht. Het is bewezen dat tegenpresteerders meer sociale contacten, een groter zelfvertrouwen en een betere gezondheid hebben. Stadsbelang Utrecht wil meedenken over de ontheffing van de sollicitatieplicht voor oudere bijstandsontvangers.

Bijstandsfraude aanpakken

Utrechters die geen inkomen kunnen verdienen, hebben recht op bijstand. Er zitten echter ook veel Utrechters in de bijstand die daar geen recht op hebben. Fraude heet dat. Stadsbelang Utrecht wil deze vorm van fraude veel harder aanpakken. Wij willen dat hier veel meer begeleiding en toezicht op komt.

 

Armoedebeleid

Stadsbelang Utrecht steunt het armoedebeleid. Als samenleving helpen we elkaar bij financiële nood of bij behoefte aan huisvesting. Stadsbelang Utrecht wil ruimhartig omgaan met de bijzondere bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Deze gezinnen verkeren in de grootste armoede. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de financiële problemen thuis.

Het armoedebeleid voor kinderen moet gericht zijn op het zorgen voor een gelijke basis van deze kinderen. Wij zijn voorstander van het geven van materiële zaken, zoals schoolspullen, sportkleding en/of lidmaatschap van een sportclub. Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren, buiten het zicht van andere kinderen, zodat het kind in z’n klas of vriendengroep niet het stempel ‘arm’ krijgt. Die spullen omzetten in geld is onbespreekbaar voor Stadsbelang Utrecht. De kans dat dit geld besteed kan gaan worden aan andere zaken, willen we te allen tijde tegen gaan.

 

Pak schulden en armoede aan

Armoedebestrijding is niet een zaak van de gemeente alleen. Utrechters helpen elkaar. Er zijn veel organisaties, die zich van oudsher bekommeren om mensen die in armoede leven. Organisaties met een kerkelijke achtergrond, maar ook anderen, zoals de Stichting Leergeld, de Stichting Laat ze maar lachen en serviceclubs als de Rotary en de Lions. Er is sprake van toenemende samenwerking. De gemeente gaat door met het bevorderen van de start van nieuwe initiatieven gericht op armoedebestrijding. Voorbeelden zijn de voedselbanken, kledingbanken en speelgoedbanken.

 

Wij steunen de voorstellen in het Schuldhulp pamflet dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten e.a. is opgesteld.

Het rijk moet veel veranderen. Bijvoorbeeld de harde incassopraktijk en de voorrangspositie van de overheid bij schulden. De beslagvrije voet (het gedeelte van het inkomen waarop deurwaarders volgens de wet geen beslag mogen leggen) moet correct worden toegepast. Wettelijke belemmeringen voor sanering van vorderingen moeten weggenomen worden.

De gemeenten kunnen ook veel doen om te voorkomen dat het zo ver komt dat er zaken als incasso om de hoek komen kijken. Stadsbelang Utrecht wil betere voorlichting en toeleiding naar de schuldhulpverlening vanuit de gemeente. In het onderwijs kan aandacht gegeven worden aan financiële weerbaarheid.

Mensen die te maken hebben met schulden moeten heel wat overwinnen om aan te kloppen bij instanties die ze kunnen helpen. Stadsbelang Utrecht wil de drempel om hulp te vragen verlagen, door gebruik te maken van het aanbod dat er al is. In de wijkinformatiepunten in de stad kunnen Utrechters met informatievragen over gezondheid, zorg, welzijn, participatie en gemeentezaken in de wijk terecht. Stadsbelang Utrecht wil dat Utrechters in die wijkinformatiepunten ook met vragen over schuldhulpverlening en voor de aanzet tot een schuldsaneringstraject terechtkunnen. We kunnen ons voorstellen dat dit handig is voor Utrechters die niet handig zijn met de computer of voor mensen die liever persoonlijk contact hebben dan online. Als men uiteindelijk contact heeft opgenomen, dan verwijst het wijkinformatiepunt de hulpvrager door naar het buurtteam, dat er is voor Utrechters met vragen over zorg en ondersteuning. Het buurtteam zorgt voor een begeleider. De begeleider houdt contact met het gezin en maakt een langetermijnplan om de rust te laten terugkeren. Hierdoor komen er veel minder verschillende hulpverleners bij de gezinnen over de vloer. Laat die ene begeleider de regisseursrol nemen. Dat is effectief. De wachttijd in het proces van aanvraag schuldhulpverlening tot dossiervorming en toelating tekenen overeenkomst, dient te worden verkort naar max. 8 weken, dit is nu ruim 6 maanden.

Stadsbelang Utrecht is er voorstander van om jongeren die in de schulden zitten te gaan begeleiden. In plaats van een incassobureau op ze af te sturen, willen wij dat de gemeente actief gaat participeren. Waar wenselijk neemt de gemeente medeverantwoording voor de schulden om tot een oplossing te komen.

 

Ieder die kan, doet mee

De gemeente is verantwoordelijk om beschut werk aan te bieden. Dat is werk voor mensen met een lichte lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. In een beschutte omgeving met aanpassingen en begeleiding kunnen deze Utrechters meedoen met het arbeidsproces. Ze krijgen hiervoor het minimumloon betaald. Als de beperking aanvulling van het loon tot minimumniveau noodzakelijk maakt, zijn er gemeentelijke subsidies beschikbaar voor werkgevers.

Stadsbelang Utrecht is voorstander van extra inzet van deze mensen onder ons motto ‘ieder die kan, doet mee’. We moeten in Utrecht zo veel mogelijk plaatsen bieden voor deze werknemers. Wij willen dat de gemeente hierin, samen met Utrechtse werkgevers, een grote rol speelt.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht