Doelgroepenbeleid

Weten En Doen Wat Werkt voor iedereen.

Stadsbelang Utrecht wil dat in de coalitievorming in 2022 er een coördinerend wethouder
“verzilvering” komt, die alle aspecten van seniorenzorg tot zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Senioren kunnen veel zelf. Toch, met de groei van de afhankelijkheid in de latere leeftijdsfase, heeft
de gemeente een zorgplicht indien de mantel afwezig is of het niet redt. We gaan in het
seniorenbeleid vaak voorbij aan wat de senioren voor de samenleving beteken en kunnen
betekenen.

Senioren zetten zich in voor vrijwilligerswerk bij (bijvoorbeeld) huiswerkbegeleiding en taallessen.
We beseffen te weinig, dat veel van de mantelzorg wordt verricht door mensen boven de leeftijd van
65 jaar.

Stadsbelang Utrecht wil een plan voor integraal seniorenbeleid voor 1 januari 2023.

Dit plan wordt in co creatie met de seniorenorganisaties opgemaakt.

Door het college is “een Kopgroep” gevormd met alle seniorenorganisaties genaamd “Een (t)huis
voor senioren”, die werkt aan voorstellen m.b.t. seniorenhuisvesting. Doorstroming van senioren
maakt ruimte voor vele wachtenden op een sociale huurwoning.

Utrecht loopt ver achter ten opzichte van andere steden. Stadsbelang Utrecht wil die achterstand
inhalen. We wachten niet op het integrale plan seniorenbeleid. Stadsbelang Utrecht neemt daarom
alvast een voorschot.

Stadsbelang Utrecht wil dat ouderen kunnen verhuizen in de eigen buurt.

Eengezinswoningen in de bestaande buurten kunnen omgebouwd worden naar seniorenwoningen
op de begane grond en woningen voor jongeren op de verdieping. Stadsbelang Utrecht wil in de
prestatieafspraken met de woningcorporaties opnemen dat deze ombouw van enkele complexen
met eengezinswoningen naar woningen geschikt voor senioren (drempelloze, rollatorgeschikte en
rolstoelgeschikte) er komt. Deze ombouw wordt in de buurt van voorzieningen gesitueerd.

Stadsbelang Utrecht wil dat in nieuwbouwplannen de onderscheiden soorten seniorenwoningen
worden meegenomen.

In deze woningen moet in de slaapkamer ruimte zijn voor het gebruik van een tillift. Ook deze
woningen worden gerealiseerd bij voorzieningen

Stadsbelang Utrecht wil in elke wijk een Knarrenhof.

Senioren zien daar naar elkaar om. In deze kleine samenlevingen zorgt men voor elkaar. Dat
voorkomt eenzaamheid en bespaart op de inzet van hulp- en zorgpersoneel vanuit de gemeente.

Stadsbelang Utrecht wil dat de woningtoewijzing van seniorenwoningen wordt veranderd van
aanbodgericht in vraaggericht. Geen loterij meer van Woningnet, ook voor senioren.

Senioren hoeven niet meer op de website van Woningnet te reageren op aangeboden woningen. Op
basis van urgentie worden beschikbaar komende seniorenwoningen toegewezen door de gemeente.
Voor deze andere wijze van woningtoewijzing is software beschikbaar, die ook nog eens bijdraagt
aan de doorstroming voor jongeren en gezinnen.

Stadsbelang Utrecht wil dat senioren die verhuizen naar (ver)nieuwbouwwoningen dezelfde huur
blijven betalen.

Studentenwoningen worden al gerealiseerd binnen de puntenprijs. Dat gebeurt o.a. door het in
rekening brengen van een lage grondprijs. De grondkostenopbrengst onder seniorenwoningen kan
uitgesteld worden tot na het vertrek van verhuizers.

Stadsbelang Utrecht wil, dat haast gemaakt wordt met woon-zorgcomplexen.

Met de opheffing van de verzorgingstehuizen was de gedachte van de regering, dat “de markt” zou
zorgen voor woon-zorgcomplexen. Die verwachting komt nauwelijks uit. Corporaties en
projectontwikkelaars kunnen wel degelijk deze woon-zorgcomplexen realiseren met betaalbare
huren in complexen. De inzet van thuishulp en thuiszorgorganisaties staat borg voor de hulp en zorg.
De gemeente kan de grond ter beschikking stellen en daarbij het streven naar maximale winst op de
grondverkoop loslaten.

Stadsbelang Utrecht wil dat de verhuisadviseur voor alle senioren werkt en niet slechts voor
senioren die een vierkamerwoning verlaten.

De verhuisadviseurs krijgen een andere taakomschrijving.

Stadsbelang Utrecht wil “de laatste mijl” overbruggen.

Stadsbelang Utrecht wil voor senioren en gehandicapte personen dat er, bij een te grote afstand
tussen woning en bushalte, wordt voorzien in het vervoer van halte naar woning en vice versa.

Stadsbelang Utrecht wil dat invalidenparkeerplaatsen in de Merwedekanaalzone in parkeergarages
niet tegen dezelfde hoge tarieven als de overige parkeerplaatsen worden verhuurd.

In de Merwedekanaalzone worden tarieven van € 200,- per maand genoemd. Dat betekent een
enorme verhoging van de woonlasten voor mensen die van een auto gebruik moeten maken. We
wachten, na kritiek uit de raad, op aangepaste voorstellen over het tarief.

Stadsbelang Utrecht wil dat bij indicatiestelling voor de Wmo, de eventuele huisvestingsbehoefte
van de client ook in kaart wordt gebracht inclusief urgentie-inschatting.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de indicatiestelling voor thuishulp, de wijkverpleging en de 24-
uurszorg gecombineerd moet worden.

Niet eerst experimenteren maar integreren.

Stadsbelang Utrecht wil dat altijd een onafhankelijke ondersteuner aanwezig is bij het
keukentafelgesprek voor de huishoudelijke hulp.

Stadsbelang Utrecht wil dat de tijd tussen melding en de inzet van hulp wordt verkort van 10
weken tot 5 weken.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de voorlopige indicatie voor spoedhulp gedaan kan worden door de
transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de verpleeghuisarts.

De uitvoerende organisatie zet de hulp de volgende (werk)dag in.

Stadsbelang Utrecht vindt dat een gemeentegids (in boekvorm), per jaar geactualiseerd, huis aan
huis bezorgd moet worden.

Niet iedereen is even handig in het gebruik van de computer.

Stadsbelang Utrecht wil herinvoering van de wijkschouw.

De wijkschouw biedt een mogelijkheid om ouderen te betrekken bij de peiling van de behoeften.

Op initiatief van de wijkraad gaan mensen uit de buurt, de wijkagent, de woningcorporatie e.d. één
keer per jaar door de buurt om problemen te inventariseren en suggesties tot aanpassing te doen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat in elke wijk een ontmoetingsruimte voor senioren moet zijn.

Senioren zelf of seniorenorganisaties als de KOB, de PCOB en Humanitas kunnen wellicht de
vrijwilligersdienst leveren. Zo’n wijkhuiskamer biedt ruimte voor ontmoeting, een spelletje kaarten of
iets creatiefs doen.

Stadsbelang Utrecht wil meer plekken in de stad waar mensen naar het toilet kunnen.

Een zwakke blaas of een prikkelbare darm doet mensen aarzelen om de deur uit te gaan.

Het ontbreken van voldoende schone openbare toiletten is voor senioren vaak een probleem. In
andere gemeenten hebben de gezamenlijke winkeliers, benzinepompen, de horeca, maar ook de
gemeente met haar gebouwen die mogelijkheid verschaft.

Stadsbelang Utrecht vraagt de bibliotheekvestigingen om senioren met een U-Pas op verzoek ook
thuishulp bij computergebruik te leveren.

“Seniorservice” en “Student aan Huis” leveren al betaalbare digitale thuishulp voor wie het kan
betalen.

Stadsbelang Utrecht wil echte asielzoekers warmhartig opvangen.

Gegeven het Rijksbeleid vangen we ons aandeel asielzoekers met warmte op. Het aandeel moet in
verhouding staan tot de bevolkingsomvang. Zolang ze in “procedure” zijn bieden we (met tijdelijke)
huurcontracten zelfstandige woningen aan gezinnen en onzelfstandige woningen (kamers) aan
alleenstaande minderjarigen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat asielzoekers sneller aan het werk kunnen.

Na vier jaar in Nederland is nog niet de helft van de asielzoekers in Utrecht aan het werk. Nu het
taalonderwijs weer een taak van de gemeente wordt, moet dat beter kunnen.

Asielzoekers dienen een taalcursus te gaan volgen en zodra zij de vluchtelingenstatus hebben,
kunnen zij direct deelnemen aan de pilot verplichte tegenprestatie, waarbij zij een beroepsgerichte
opleiding kunnen krijgen. Van asielzoekers mag inzet en een tegenprestatie verwacht worden.

Stadsbelang Utrecht is voor sancties indien statushouders geen aanstalten maken om te gaan
werken of aan een opleiding deelnemen.

De Bijstand is geen hangmat, maar een vangnet voor mensen die niet kunnen.

Stadsbelang Utrecht wil statushouders bij voorkeur huisvesten in complexen samen met
autochtone Utrechters.

Het voorbeeld van de huisvesting in het project Einstein verdient navolging. Een goed voorbeeld van
Utrechters die omzien naar elkaar en niet alles van de gemeente laten afhangen.

Stadsbelang Utrecht vindt dat tijdelijke huisvesting van groepen asielzoekers door de COA en de
gemeente vooraf wordt besproken met de buurt.

Een buurt mag niet voor een voldongen feit worden geplaatst.

Stadsbelang Utrecht wil een sober “bed, bad en brood”-beleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Illegalen gaan linea recta naar een uitzetcentrum.

In tegenstelling tot wat er nu gebeurt kunnen uitgeprocedeerde illegalen beter in een uitzetcentrum
worden gehuisvest dan in een corporatiewoning waar zij op kosten van de gemeente in hun natje en
hun droogje worden voorzien. Daar kunnen zij zelf gebruik maken van een advocaat, maar niet meer van de huidige, door de gemeente gefinancierde juridische begeleiding, die alleen maar gericht is op
het verkrijgen van een verblijfstatus.

Stadsbelang Utrecht vindt dat vanaf 2023 elke regiogemeente voor zijn eigen daklozen moet
zorgen.

Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht op daklozen. Regiogemeenten doen te weinig voor hun
eigen daklozen. Het leunen tegen Utrecht als centrumgemeente moet eindigen.

Stadsbelang Utrecht wil voorrang voor gezinnen.

Bij het streven om daklozen binnen drie maanden passende woonruimte te bieden geven we
voorrang aan Utrechtse gezinnen. De woning schaarste is te groot, om alle daklozen binnen drie
maanden passende huisvesting te bieden. Het is de bedoeling dat andere daklozen samen met hun
“mantel” een andere menselijke oplossing vinden. Het kan niet zo zijn dat de gemeente alleen
verantwoordelijk is voor een oplossing. We moeten niet naar een verzorgingsgemeente die voor alles
zorgt. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. We gaan niet van verzorgingsstaat naar
verzorgingsgemeente. Niet voor niets heeft de Tweede Kamer uit overwegingen van zelfredzaamheid
van burgers en kostenoverwegingen afscheid genomen van de verzorgingsstaat.

Stadsbelang Utrecht wil meer tijdelijke woonruimte voor gescheiden mannen in noodsituaties.

Echtscheidingen zijn, zeker waar kinderen bij berokken zijn, een grote stressbron voor de
betrokkenen. Als de echtelieden in de loop van de procedure gedwongen zijn om samen in hetzelfde
huis te blijven wonen, wordt de situatie soms onhoudbaar. Er zijn situaties waarin (meestal) de
vrouw met de kinderen vluchten naar een “blijf van mijn lijf” huis. In andere situaties wordt de man
dakloos. De echtscheiding leidt dan niet tot een urgentieverklaring voor de vertrokken man. In
bijzondere situaties kan op indicatie van de hulpverlening tijdelijk huisvesting worden geboden in het
daartoe beschikbare corporatiehotel. Stadsbelang Utrecht wenst uitbreiding van dat hotel.

Stadsbelang Utrecht wil het protocol “Utrecht Standaard Toegankelijk” laten evalueren met inzet
van ervaringsdeskundigen zoals rolstoelgebruikers, visueel gehandicapte personen en
gehoorgestoorde personen.

Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie van gebouwen wordt dit protocol gevolgd.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeentelijke bouwverordening de toegankelijkheidsvereisten
moet opnemen.

Mensen moeten elkaar kunnen opzoeken, dan moet een woning toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers. Bij renovatie is dit niet altijd mogelijk (de breedte van de gang)

In de prestatieafspraken met de corporaties wordt in de prestatieafspraken, naast de nul trede-eis
ook de hoeveelheden rolstoelgeschikte en zorgwoningen opgenomen.

Deze eis is ook opgenomen bij de paragraaf over het beleid t.a.v. senioren. Die zijn samen met
gehandicapte personen tot nu toe vergeten door GroenLinks en D66.

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente met de seniorenorganisaties en de Solgu belemmeringen
op stoepen en straten voor rollator-, scootmobiel- en rolstoelgebruikers inventariseert en de
gebreken en tekortkomingen binnen twee jaar oplost.

Daarbij worden de gehoorgestoorden en de visueel gehandicapten niet vergeten.

Stadsbelang Utrecht wil de woningtoewijzing vanwege de woning schaarste op een geheel andere
wijze vraaggericht organiseren. We gaan af van de aanbod-gerichte loterij van Woningnet.

Het kan niet meer dat mensen, die een aangepaste woning nodig hebben, zo lang moeten wachten.
De gemeente wijst de aangepaste woningen toe

Stadsbelang Utrecht wil de huisvestingsbehoefte bij de intake/indicatie voor de Wmo
(huishoudelijke hulp) en die voor de Wlz (verpleging) meenemen.

Dat vermindert het aantal loketten voor gehandicapte personen.

Stadsbelang Utrecht wil dat de voorlopige indicatie voor spoedhulp ook kan worden afgegeven
door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de verpleeghuisarts.

De uitvoerende organisatie zet de hulp/zorg de volgende (werk)dag in.

Stadsbelang Utrecht wil meer plekken in Utrecht waar iedereen naar het toilet kan.

In andere gemeenten hebben gezamenlijke winkeliers, de tankstations en de horeca, maar ook de
gemeente met haar gemeentelijke gebouwen die mogelijkheid verschaft. Overigens een breed
gedragen wens onder Utrechters.

Stadsbelang Utrecht wil dat de Utrechters met een handicap, die niet in het doelgroepenregister
vallen van het UWV worden geïnventariseerd.

De gemeente en bedrijven kunnen voor deze groep terecht aangesproken worden op hulp bij het
verkrijgen van werk.

Stadsbelang Utrecht wil “de laatste mijl” overbruggen.

Stadsbelang Utrecht wil voor ouderen en gehandicapten die te ver van een bushalte wonen een
vervoersvoorziening van woning naar bushalte en vice versa.

Stadsbelang Utrecht is van mening dat scholieren in Utrecht kan worden gevraagd een
maatschappelijke stage te lopen bij de hulp/zorg van een gehandicapte medeburger.

Er is een tekort aan maatschappelijke stages. Dit is een zinvolle invulling.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.