Bewoners en bestuur

Utrecht besturen we samen

Utrechters nemen zelf initiatief

De koning zei het al in 2013: “De overheid moet minder naar zich toe trekken, meer aan burgers zelf overlaten. We moeten naar een participatiesamenleving.” Als maatschappij hebben we het uit de hand laten lopen. Bij alle problemen riepen we dat de overheid er iets aan moet doen. Maar Utrechters weten zelf het beste wat ze willen en daar maakt de overheid geen of te weinig gebruik van. Het overheidsbeleid heeft mensen afhankelijk gemaakt. De overheid moet samen met Utrechters in actie komen, uitgangspunt is: een overheid die helpt. Natuurlijk betalen we allemaal belasting om de zwakkeren te beschermen, maar wat bedoeld is als vangnet voor weinigen werd een hangmat voor velen. Kostenposten als uitkeringen, subsidies: het wordt onbetaalbaar. Utrechters, zoals jullie en wij van Stadsbelang Utrecht, moeten meer onze eigen broek ophouden. We gaan samen beleid maken. En iedereen die kan, doet mee!

 

We dragen en nemen samen de verantwoordelijkheid

De Tweede Kamer heeft er al een begin mee gemaakt. Het beleid wordt dichter bij de burger gebracht. Het wordt verlegd van het rijk naar de gemeente en vandaar meer naar burgers zelf. De huishoudelijke hulp en de jeugdzorg zijn in handen gelegd van de gemeenten. Inwoners kunnen de hulp of zorg zelf organiseren. Dat kan door een individueel persoonsgebonden budget (PGB) of met elkaar, door oprichting van een zorgcoöperatie. Ook op andere terreinen kunnen Utrechters initiatief nemen, bijvoorbeeld met een energiecoöperatie: een groep burgers die samen werken aan duurzame en betaalbare energie.

 

Geen verzorgingsgemeente

De gemeente Utrecht is nog niet gewend aan deze nieuwe lijn in het besturen. Het college van burgemeester en wethouders is bezig de inwoners maximaal te ‘ontzorgen’. Het rijk wil af van de verzorgingsstaat, de gemeente Utrecht vervangt die door een verzorgingsgemeente. Bij de vernieuwing van de wijkparticipatie gaat men er te veel van uit, dat het initiatief voor het in gang zetten van een project of proces van de gemeente komt.

 

Ontmoetingen stimuleren

Stadsbelang Utrecht wil bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners alle ruimte geven. Utrechters doen al veel. Van de Utrechters doet 39% vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een sportvereniging, een school, een religieuze instelling en/of een crèche. Waar mensen elkaar ontmoeten, nemen ze verantwoordelijkheid voor elkaar. De gemeente moet de zelforganisatie van Utrechters aangrijpen en stimuleren door voorlichting en hulp, als inwoners daarom vragen. Wij geloven minder in de wijkparticipatie die de gemeente nastreeft. Inwoners ontmoeten elkaar meer bij een (sport)vereniging, de (sport)school, in een café, bij een pubquiz, in een park en/of in de facebookgroep van de wijk waarin ze wonen. Weinig inwoners voelen zich in eerste instantie wijkbewoners. Buurthuizen scoren laag als het gaat om het stimuleren van ontmoeting. Stadsbelang Utrecht denkt in principe mee, als groepen inwoners initiatieven nemen. Per geval bezien we of een gemeentelijke bijdrage aan de orde is.

 

Wijkraden serieus nemen

Het is goed mogelijk dat er initiatieven in een wijk ontstaan. Als groepen inwoners initiatieven nemen, dan verdienen die in principe ondersteuning van de gemeente. Per geval bezien we of een gemeentelijke bijdrage aan de orde is.

Utrecht heeft tien wijkraden: groepen onafhankelijke inwoners en ondernemers uit tien wijken waar Utrecht in is opgedeeld. De wijkraden adviseren het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd, precies zoals Stadsbelang Utrecht het graag ziet. Maar we zien een grotere rol voor de wijkraden. Stadsbelang Utrecht is voorstander van het toekennen van een eigen budget. Een vast bedrag per jaar waarmee de wijkraad de verschillende nieuwe initiatieven in de wijk een steun in de rug kunnen bieden. De georganiseerde participatie van de gemeente is nu meer aanbod- dan vraaggericht. Stadsbelang Utrecht vindt dat de Stadsgesprekken die nu al bestaan veel meer potentie hebben. In die Stadsgesprekken bespreekt de gemeente met Utrechters bepaalde thema’s. Stadsbelang wil in die Stadsgesprekken graag horen wat er beter moet, niet alleen de bevestiging dat het huidige beleid goed is. Experts om inbreng vragen is prima, maar de bewoners moeten leidend zijn tijdens een Stadsgesprek. Stadsbelang Utrecht is voorstander van bijeenkomsten die bij de start, tijdens en na afloop van projecten (technische en objectieve) informatie bieden aan burgers. En die ruimte bieden voor inbreng van Utrechters.

 

Van aanbodgericht naar vraaggericht

De gemeenteraad van Utrecht moet meer vraaggericht of behoeftegericht besturen. Ieder jaar stuurt de gemeente Utrecht een vragenlijst over wonen, veiligheid, werk en meer onderwerpen naar 12.000 tot 27.000 Utrechters. Deze vragenlijst heet de inwonersenquête. De inwonersenquête stelt op dit moment vragen als ‘wat vindt u van het beleid’ en ‘bent u tevreden over ons aanbod?’ In de komende raadsperiode moet de inwonersenquête als het aan Stadsbelang Utrecht ligt meer gaan over de behoeften of de vragen van Utrechters dan over het huidige beleid van de gemeente. De gemeente stelt dat de resultaten van de enquête worden gebruikt in rapportages, monitors en meer. Stadsbelang Utrecht wil een inwonersenquête met resultaten waarmee beleid kan worden aangepast of gemaakt. Dat kan alleen met een ander college van burgemeester en wethouders en een andere manier van besturen. We willen beleid dat puur en alleen is gericht op Utrechters. De landelijke politiek mag nooit leidend zijn. Al helemaal niet als daarmee het belang gediend is van een partij, in plaats van Utrechters.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Gezocht: Fractiemedewerker!

Houd jij ook zoveel van Utrecht én van debatteren? Deins je niet terug voor een goede discussie in de avonduren? Kan jij goed in publiek spreken? Dan ben jij geknipt als commissielid! Wij zoeken een inhoudelijk fractiemedewerker die onze fractie voor 16 uur per week...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zonder taal geen communicatie

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen in Utrecht meedoet en mee kan doen. Maar als je geen Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk om mee te doen. En dat is nu net waar het in veel gemeenten in Nederland fout gaat.   Taallessen verplicht Per 1 januari 2016 is de...

Lees meer

Geldboom? Een geldbos!

De schulden van de gemeente Utrecht blijven maar toenemen. Of het nu de Uithoflijn is of een parkeerplaats in Leidsche Rijn, telkens weer zijn er tientallen extra miljoenen nodig.   Geheel tegen de wens van Stadsbelang Utrecht in, heeft de gemeenteraad in december...

Lees meer

Gratis parkeren voor de deur

Herkent u dat, thuiskomen na een dag werken en nergens je auto kwijt kunnen? Stadsbelang Utrecht wil een bereikbaar Utrecht waar inwoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Met de huidige drukte in de stad en de plannen voor nieuwbouwwijken gaat dit niet lukken.  ...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht