Bereikbaarheid

GEZONDER VAN A NAAR B

Doorstroming en luchtkwaliteit

Het wordt steeds drukker op onze wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. Utrecht slibt dicht. Er is geen tijd meer om met telkens kleine aanpassingen of verbeteringen de ontwikkeling in de hand te houden. Er is een fundamentele aanpassing nodig. Er zijn echter maar weinig Utrechters, die de oorzaak willen aanpassen. We zouden bijvoorbeeld voorzieningen en instellingen kunnen verplaatsen naar andere gemeenten. Dan krijgen we in Utrecht minder verkeer. Als we dat niet willen, moeten we naar een schaalsprong, dat wil zeggen meer ruimte maken voor reizen met andere voertuigen dan de auto.

Uit de auto dus, en in de bus en op termijn in de tram (lightrail). Een ondergrondse metro is financieel onhaalbaar. Stadsbelang Utrecht kiest voor een bovengrondse tram in de vorm van lightrail, snelle regionale openbaar vervoersverbindingen, zelfs in de binnenstad. Daarover is overleg met de regering gestart, want dat kan Utrecht niet alleen betalen. We willen ook naar twee stations, waar alle verkeersstromen elkaar ontmoeten. Het eerste is al in ontwikkeling in Leidsche Rijn. Ook station Overvecht staat op de planning. Er wordt ook gewerkt aan beïnvloeding van het gedrag van Utrechters. We richten ons op spitsmijding, meer lopen op veilige trottoirs, meer fietsen op een fijnmazig net van fietsverbindingen, dat ook rekening houdt met de elektrische fiets. Gemeentelijke mobiliteitsmakelaars praten met bedrijven om medewerkers geen gebruik meer van de auto te maken. We willen dat mensen carpoolen of op de (elektrische) fiets gaan. Dit ook omwille van de luchtkwaliteit, die we jaarlijks meten en willen verbeteren.

De auto moet verleid worden tot een routekeuze die opstoppingen vermijdt. Het moet voor auto’s aantrekkelijk zijn om eerder gebruik te maken van de snelwegen rondom Utrecht. Daarvoor moet haast gemaakt worden met de verbetering van de doorstroming op de A27 en Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Ongelijkvloerse kruisingen moeten daarbij helpen. Stadsbelang Utrecht wil de stad verdelen in deelgebieden (compartimenten), met een focus op verkeer in de wijk. Wij willen in de wijken dertigkilometerzones. Dat draagt bij aan vermindering van de verkeersdrukte en onveiligheid. Parkeerplaatsen in de wijken zijn bedoeld voor de bewoners, niet voor forenzen of bezoekers van de stad.

De binnenstad moet bereikbaar blijven voor verkeer, dat is echter niet de focus. Stadsbelang Utrecht wil dat het goederenvervoer via elektrische vrachtwagens of ander milieuvriendelijk transport naar het centrum gaat. Overslag kan plaatsvinden op Lage Weide, zodat vervuilende vrachtwagens niet meer in de binnenstad komen. Milieuzones voor personenauto’s kunnen worden afgeschaft omdat de milieuwinst ontbreekt.

 

Veilig voor de kinderen en op de fiets

Stadsbelang Utrecht kiest voor dertigkilometerstraten in de wijken. Kinderen zien we graag zelfstandig naar school gaan. Met langzaam verkeer is dat mogelijk, bovendien is het veiliger. Ouderen zien we ook graag langer zelfstandig en mobiel. Fietsroutes moeten worden uitgebreid in de gehele stad. De aandacht bij fietsroutes in de stad ligt bij “langzaam” verkeer. Elektrische fietsen moeten zich aanpassen aan de snelheid van de reguliere fietsers. Wij willen dat de winkelgebieden in de binnenstad, zoals aan de Oude Gracht, worden aangepast als voetgangersgebied. Fietsroutes naar en bij de scholen dienen snel te worden aangepakt en verbeterd.

 

Ruim baan voor elektrische voertuigen

Stadsbelang wenst een ruime spreiding van oplaadpalen van elektrische auto’s, snellaadpalen krijgen extra aandacht. Liefst slimme laadpalen gecombineerd met lantaarnpalen. Wij ondersteunen het initiatief ‘bike to go’, pak een E-bike met je smartphone. Het openbaar vervoer in Utrecht is vanaf 2028 elektrisch, dit geldt ook voor taxi’s. Wij zien toekomst in een distributiecentrum in Lage Weide, waar pakketten worden overgeladen in elektrische bestelbusjes/vrachtwagens, die bezorgen in de binnenstad. Gemeente Utrecht heeft een voorbeeldrol, alle gemeentelijke (personen)voertuigen moeten binnen 5 jaar elektrisch te zijn. Wij overwegen de subsidieregeling voor elektrische fietsen en scooters opnieuw leven in te blazen.

 

Parkeren

Stadsbelang Utrecht wil dat de mogelijkheid om op straat te parkeren in de binnenstad tot een minimum wordt beperkt. Auto’s moeten parkeren in parkeergarages, waarbij voor bewoners een vergunning wordt gegeven of een gereduceerd tarief geldt. Voor parkeerplaatsen in de woonwijken geldt, dat deze bestemd zijn voor bewoners. Wij willen een actief beleid gaan voeren op het tegengaan van parkeren van dagjesmensen en/of forenzen in de wijken.

Voor fietsen hanteren wij dezelfde aanpak. Fietsen moeten geparkeerd worden in een van de vele gratis parkeerplaatsen in de binnenstad. Onderzocht kan worden om een verdieping van bestaande parkeergarages te reserveren voor fietsen. In winkelgebieden, zoals aan de Oude Gracht, moet het parkeren van fietsen verboden worden. Alleen in speciaal daarvoor aangewezen plaatsen met een maximumtijd. Wij willen actief beleid voor het naleven van deze regels, met verwijdering van foutgeparkeerde fietsen tot direct gevolg.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht