Klaar staan voor taken in jeugd- en ouderenzorg

Het is een van de grootste taken die op de gemeente Utrecht af komt: de zorg voor jeugd en ouderen die hulp nodig hebben. Gemeentes zijn vanaf 1 januari 2015, samen met zorgverzekeraars, verantwoordelijk voor de organisatie daarvan. Stadsbelang Utrecht ziet het grote belang daar op tijd voor klaar te zijn, dat begint met stelling te nemen hoe die zorg kan en moet plaatsvinden.

Volgens Stadsbelang Utrecht is de zorg voor elkaar, jong en oud, een verantwoordelijkheid van iedereen (mantelzorg). Dit begint bij het gezin, de familie en de sociale omgeving zoals buren en vrienden. Waar de zorg te zwaar of te moeilijk wordt voor mantelzorgers, zullen zorgtaken worden overgenomen door zorgverleners in de eerste lijn zoals een wijkverpleegkundige, de jeugd- of sociaal werker of een thuiszorgmedewerker.

Als een zorgverlener moet worden ingeschakeld, zijn er spelregels die door de gemeente zijn vastgelegd. De regie hiervoor, net als het vaststellen van de budgetten en het bewaken van de resultaten en de besteding van de gemeenschapsgelden, ligt bij de gemeente. Bij die regie zorgt Utrecht er ook voor dat er sprake is van een geïntegreerde inzet van hulpverlening. Geen schotten dus tussen allerlei sectoren zoals jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning, de zorg voor jong en oud moet gestroomlijnd en efficiënt plaatsvinden.

Die efficiency is niet alleen een doel op zich, het gaat er om dat de zorg ook aan kwaliteit wint en de patiënt/klant centraal staat dankzij het leveren van maatwerk. Naar onze mening is de opzet van ouder- en kindteams in wijken hier een goede basis voor. De bereikbaarheid van deze teams en de zorg zelf dient digitaal te worden gewaarborgd. Stadsbelang Utrecht ziet liever geen loketten, inloopspreekuren en wachtlijsten.

Terug naar de mantelzorg. Stadsbelang Utrecht vindt dat mantelzorgers en vrijwilligers zoveel als mogelijk hulp krijgen bij hun werkzaamheden. Zij zijn in de zorg onmisbaar. Maatjesprojecten, vrijwilligerscentrales, ontmoeting- en activiteitencentra moeten kunnen rekenen op extra ondersteuning om hun werk te kunnen doen. Voorlichting en informatievoorziening aan ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers is daarbij belangrijk.

Stadsbelang Utrecht hecht veel waarde aan de adviezen van de Ouderenadviescommissie. Daarnaast wordt er op de ouderenadviseurs niet bezuinigd, eerder kijken wij liever naar uitbreiding, dit omdat de populatie ouderen snel stijgt.