Bijdrage Stadsbelang Utrecht Einddebat Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Einddebat Voorjaarsnota 2017

Simpel, Duidelijk en Utregs

Zoals bekend, staat onze partij Stadsbelang Utrecht voor Simpel, Duidelijk en Utregs. Wij maken ons sterk voor een zuinige overheid, waar zorg voor elkaar centraal staat. Een overheid die helder en duidelijk communiceert. Op grond van deze drie centrale thema’s beoordelen wij voorstellen, begrotingen en jaarverslagen.

Stadsbelang Utrecht heeft altijd een focus op een financieel gezond Utrecht. Een gemeente die hooguit incidenteel meer uitgeeft dan er binnenkomt. Het huishoudboekje moet simpelweg kloppen, er is een begroting nodig die ‘structureel en reëel in evenwicht’ is. De Burgemeester geeft aan dat Utrecht gezond is, De wethouder Financiën spreekt over een stevige meerjarig sluitende begroting waar hij trots op is. Dat hij gezorgd heeft voor een structurele dekking van tekorten, zoals op de bijstand.

Wat Stadsbelang Utrecht al járen doet en het college ook eens moet doen, is reaalpolitiek bedrijven. Het meerjarig structureel evenwicht is er niet, bezuinigingen zoals op de bijstand worden per 2020 ingeboekt zonder dat er zicht is op realisatie. De extra middelen voortkomende uit de reserve zijn incidenteel tot het moment van uitputting in 2019, zonder dat er zicht is op realisatie. Hoezo structureel evenwicht?

Onze kas is grotendeels gevuld met geleend geld en zelfs daar komen we niet mee uit. Reeds jaren geven we structureel meer uit als dan er binnen komt. De uitgaven stijgen elk jaar weer: In 2014 gaven we 4,2 miljoen euro meer uit, in 2015 een kleine 17 miljoen euro, in 2016 23,4 miljoen euro. Voor 2017 is de verwachting dat we zelfs 73 miljoen euro teveel uit gaan geven.

Stadsbelang Utrecht wil een gezonde gemeente, die niet meer uitgeeft dan er binnenkomt.

Gemeentelijke exploitatietekorten
Stadsbelang Utrecht heeft hierover een motie ingediend: “Exploitatieruimte in 2018 op 0 of positief”
Wat Stadsbelang Utrecht betreft is het mogelijk om reeds per 2018 de uitgaven te beperken en te zorgen voor een exploitatietekort van 0 of zelf een overschot. Hiervoor kan bijvoorbeeld de budgettaire ruimte die ontstaat, door de onder invloed van gewijzigde rentevoet veroorzaakte aanpassing van de kapitaallasten, per programma worden gebruikt. Hiervoor kunnen andere middelen, bijvoorbeeld financiële resultaten die ontstaan uit het gewijzigd financieel beeld, worden gebruikt.

De langjarige Utrechtse hypotheek ten opzichte van het balanstotaal is een belangrijk kengetal voor de financiële gegoedheid van de stad. Deze geeft namelijk de financiële ruimte voor investeringen aan.
In de programmabegroting 2016 staat te lezen dat Utrecht investeringen gaat doen die ertoe bijdragen dat we meer moeten gaan lenen. Hierdoor komt Utrecht op 73% (leenquote) hypotheek ten opzichte van het balanstotaal.
Wat blijkt uit de jaarcijfers over 2016. We hebben investeringen doorgeschoven naar de toekomst en daarom hebben we minder geleend, we zitten op een leenquote van 62%.
Voor grote, vooral infrastructurele projecten krijgen we subsidie uit Europa, van het Rijk of provincie. Hoe meer subsidie, des te minder Utrecht zelf hoeft te investeren. Dat betekent dan weer dat minder Utrecht hoeft te lenen.

Dat brengt ons tot de motie “In control op investeringen, subsidies en financieringsbehoefte”.
Stadsbelang Utrecht wil beter inzicht en transparantie als het gaat om investeringen, subsidies en financieringsruimte. Wij willen een langjarige investeringskalender inclusief een overzicht van mogelijk te verkrijgen en gerealiseerde subsidie en de hieruit voortvloeiende financieringsbehoefte die nodig is om de investeringen af te financieren.

Stadsbelang Utrecht, de onderwijspartij van Utrecht
Segregatie, kansenongelijkheid, Salamanca-verklaring, IVRPH, WGBH/CZ. Aan uw gezicht te zien “herkenbare kost”. Voorzitter, aangezien dit niet voor iedereen geldt, een toelichting.
We praten hier over inclusief onderwijs

Onze kinderen, met of zonder behoefte aan extra ondersteuning in het onderwijs. Kinderen met en zonder beperking die elkaar ontmoeten op een peuterspeelzaal of school in hun eigen buurt en daar vrienden kunnen maken. Zo ontstaan voor kinderen en ouders buurtcontacten, wat een voorwaarde is voor een natuurlijke sociale-, speel- en leeromgeving.
Het is in Utrecht slecht gesteld met de ondersteuning van Utrechtse kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Deze kinderen worden bestempeld als lastig en veelal doorgestuurd naar speciaal onderwijs.

We verkondigen overal dat wij een inclusieve gemeente zijn. We ondersteunen allemaal initiatieven, alleen vergeten te handelen en anticiperen niet op inclusief onderwijs.
Dit brengt ons tot de motie “Kansengelijkheid in Utrechts onderwijs”: Stadsbelang Utrecht wil dat het college een onderzoek uitvoert naar de huidige segregatie in het Utrechts onderwijs. Stadsbelang Utrecht wil een voorstel van het Utrechts college met als doel de huidige discriminatie en segregatie te doen laten afnemen en in het beleid te anticiperen op inclusief onderwijs.

Taal is het voertuig naar succes
Als Utrechtse onderwijspartij, vragen wij ook aandacht voor taal. Taalachterstand van ouders heeft een negatieve invloed op de Nederlandse taalontwikkeling van hun kinderen. Dit vergroot het risico op o.a. financiële en sociale armoede. De Nederlandse taal is het voertuig van alle vakken, ook in het primair onderwijs

Dit brengt ons tot de motie “Taal is het voertuig naar succes”.
Wij dragen het college op de raad periodiek te informeren over het aantal leerlingen met een taalachterstand, ons te informeren over budgetten voor gewichtenleerlingen met taalachterstand in het primair en speciaal onderwijs. Ook dragen wij het college op te onderzoeken hoe de ouders met een migratieachtergrond met een taalachterstand bereikt kunnen worden en hen te betrekken in het verbeteren van hun Nederlandse taalbeheersing.

Utrechtse scholen overbezet
Schoolbesturen en gemeente maken ieder jaar afspraken over de benodigde onderwijscapaciteit binnen het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht om te kunnen garanderen dat er op ieder onderwijsniveau voldoende plekken beschikbaar zijn.
Meerdere Utrechtse scholen hebben te maken hebben met een aanmeldingen en op deze scholen wordt geloot. De prognose is dat de leerlingaantallen de komende jaren blijven stijgen.
De Inspectie van het Onderwijs stelt dat de POVO-procedure in Utrecht vaak niet volgens de wet handelt. Het lootsysteem gehanteerd voor de instroom van VO scholieren draagt ertoe bij dat veel Utrechtse scholieren reeds in een vroeg stadium uitwijken naar scholen in omliggende gemeenten en niet naar hun school van hun keuze.

Dit brengt ons tot de motie “Uitlootsysteem Utrechts onderwijs”: Stadsbelang Utrecht draagt het college op de aan te sturen op opheffing van de uitlootprocedure en hiervoor in de plaats een POVO procedure opnieuw vorm te geven conform de wet “Gelijke behandeling”. Samen met partners te zorgen voor een passend aanbod op de vraag aan leerlingplekken en inzichtelijk te maken welke beleids- en financiële consequentie hieruit voortvloeien.

Gezonde, brede én veilige school
Stadsbelang Utrecht is ook groot voorstander van een brede school in onze prachtige gemeente, in Leidsche Rijn. Voor de realisatie van de brede school lijkt te gelden dat het doel de middelen heiligt. Soms een goede afweging, echter als het gaat om veiligheid en gezondheid van onze kinderen gelden wat Stadsbelang Utrecht toch echt andere prioriteiten.

De absolute minimale grens is 300 meter voor realisatie van een school bij het einde van een tunnelbuis. De wethouder komt met een voorstel om 380 meter van het einde van een tunnelbuis een school te gaan realiseren. Wethouder Kreijkamp gaf eerder aan dat de situatie niet ideaal was, nu lijkt het erop alsof “niet ideaal” de beste oplossing is. Terwijl in Rijnvliet een enorme kans ligt om wel een ideale situatie te gebruiken. Die ook nog eens extra efficiëntie oplevert.

Dit brengt ons tot de motie “Gezonde, veilige brede school in Rijnvliet”. Wij dragen het college op als alternatieve locatie voor de brede school in Leidsche Rijn aan het Berlijnplein, de mogelijkheid van het combineren van het schoolgebouw voor primair onderwijs en de brede VO-school in Rijnvliet te onderzoeken.

Van 4% naar 2%
Het aanpassen van de interne rentevoet van 4% naar 2%, heeft een groot effect op de financiële huishouding van de gemeente. Stadsbelang Utrecht is voorstander van het aanpassen van tarieven, zeker als het gaat om ze aan te laten sluiten bij de realiteit. Dat brengt ons ook bij de realiteit voor het berekenen van huurprijzen voor gebruikers van onze faciliteiten.
De huurprijzen van sportaccommodatie zijn bijvoorbeeld gebaseerd op kostprijs dekkende huur. Aangezien de kostprijs van deze faciliteiten mede bestaat uit de rentevoet die wij berekenen, zijn wij van mening dat we daar dan ook naar moeten kijken.

Dit brengt ons tot de motie “Effecten interne rentevoet voor kostprijs dekkende huur sportaccommodaties in beeld”, waarin wij het college opdragen om de effecten van de wijzigingen van de interne rentevoet op de kostprijs dekkende huur voor sportaccommodaties inzichtelijk te maken en dit aan de raad te presenteren voorafgaande aan de bespreking van de voorjaarsnota 2018.

Utreg m’n Stadsie
Utrecht staat op de kaart, we zijn tweede stad van Nederland op het gebied van Cultuur en slagen er goed in om steeds meer festivals en evenementen te organiseren.

Stadsbelang Utrecht merkt op dat we er in slagen om wel internationale bezoekers aan te trekken, echter niet slagen om de doelstelling voor nationale dagbezoekers te halen. Sterker nog, zelfs in de jaren met mega evenementen zoals de Tour en de Giro, lukt het niet om onze doelstellingen te realiseren.

Stadsbelang Utrecht wil een realistische doelstelling met bijbehorend plan. Nu neemt niemand de doelstelling serieus, dat kan nooit de bedoeling zijn.

Dat brengt ons bij de motie “Utrecht, stad voor dagbezoekers 2.0” In deze motie dragen wij het college op in overleg met Utrecht Marketing te komen tot een gericht actieplan ter bevordering van een significante groei van het aantal binnenlandse dagbezoekers.

Utrecht ingericht door Utrechters
Utrechtse pilots hebben uitgewezen dat Leefstraten werken, dat deze bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, dat deze sociale cohesie bevorderen. De problemen die hierbij worden ervaren moeten worden opgepakt.

Dit brengt ons tot de motie “Leefstraten actief uitdragen”, waarmee stadsbelang Utrecht het college opdraagt het concept Leefstraten actief uit te dragen en hierbij zorgvuldig te werk te gaan. Dit betekent dat er duidelijke richtlijnen en regels moeten worden gesteld en helder moet worden gecommuniceerd.

Essentaksterfte: niet voor je uit schuiven
Stadsbelang Utrecht maakt zich zorgen over de Utrechtse Essen. Reeds 80% van de Nederlandse essen is besmet met Essentaksterfte, dit zal in Utrecht niet veel anders zijn. Het college geeft in de VJN aan de komende vijf jaar alleen noodzakelijke werkzaamheden als snoeien uit te gaan voeren.
Stadsbelang Utrecht lijkt dit pappen en nathouden, de echte oplossing, “het ruimen van Essen” moet worden overwogen.

Dit brengt ons tot de motie “Preventief ruimen van zieke Essen”.
Wij dragen het college op bij het onderzoek welke deze zomer plaatsvindt ook het alternatief van het preventief ruimen van zieke Essen te betrekken.

Breng het Geldmuseum terug naar Utrecht
Dat het Geldmuseum sinds november 2013 gesloten is, is een groot gemis. 65.000 bezoekers , vooral kinderen konden hier kennismaken met geld en hoe hiermee om te gaan. De collectie ligt nu achter slot en grendel bij de Nederlandsche Bank en is niet meer permanent tentoongesteld.
Het Geldmuseum was ook de plek voor financiële educatie, voor het bevorderen van kennis over geld, geldcultuur, geldgedrag. Ook het Nederlands Instituut voor budgetvoorlichting (NIBUD) geeft aan dit te betreuren, door het verdwijnen van het Geldmuseum is er nergens meer plaats voor financiële educatie voor scholen in Nederland.

Dit brengt ons tot de motie “Breng het Geldmuseum terug naar Utrecht”.
Stadsbelang Utrecht draagt het college op onderzoek te doen naar mogelijkheden van het permanente terugbrengen van “het Geldmuseum”, dit in combinatie met de realisatie van een plek voor financiële educatie. Uiteraard niet alleen, maar met behulp van publieke en private partijen.

Utrecht vernieuwt
Utrecht groeit, Utrecht vernieuwt. Stadsbelang is samen met andere fracties bezig geweest, de mogelijkheden te onderzoeken of het toepassen van slim stadsmeubilair de inrichting van de openbare ruimte aantrekkelijker en beter kan maken. Onze conclusie, dit kan en dit moet.

Dit brengt ons bij de motie “Ruimte voor slim stadsmeubilair”.
Stadsbelang Utrecht draagt het college op bij nieuwe ontwikkelingen of vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte, als eerste slim stadsmeubilair in overweging te nemen. Zo maken we Utrecht toegankelijker, aantrekkelijker en slimmer voor iedereen!

Wonen op het water is mogelijk!
Stadsbelang heeft een warm hart voor wonen, ook op het water. Want dit past in een divers leefklimaat, in veel wijken van Utrecht. Vanuit dat perspectief is het vreemd dat het woonbotenbeleid uit 2007, die alleen geldt voor de stad, niet voor het Zandpad, noch Leidsche Rijn en Vleuten de Meern, nog steeds als uitgangspunt wordt genomen voor beleidsbeslissingen. Terwijl de stad is gegroeid en er ruimte is ontstaan voor wonen op water aan het Zandpad en in Leidsche Rijn.
Naar onze mening is deze ruimte er.

Dit brengt ons tot de motie “Wonen op het water mogelijk maken”.
Stadsbelang Utrecht draagt het college op om de mogelijkheden te onderzoeken of het uitbreiden van het aantal ligplaatsen in Utrecht mogelijk is.

Daadkrachtig beleid voor bijstand
We gaan geen nieuw beleid maken, we gaan niet nog meer papier produceren verkondigde het college in 2014. Zeker niet als het gaat om werk mogelijk maken, zeker niet om het bestrijden van de instroom.
Het college sluit aan bij de economische agenda die in 2012 is vastgesteld, ze gaan er vanuit dat Utrecht in 2018 voldoende banen heeft die aansluiten bij het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de stad. Vanaf 2018 is er alleen nog sprake van frictiewerkeloosheid.
Het college had er niet verder naast kunnen zitten, voorzitter. De realiteit laat een hele andere wereld zien. Een wereld dat smeekt om duidelijk beleid, geen wereld die vraagt om experimenten.
Een wereld waarbij het totaal aantal Utrechtse uitkeringsgerechtigden sinds 2014 is gegroeid naar 12% van de beroepsbevolking, een wereld waar bijna 20.000 Utrechtse kinderen opgroeien met ouders met een uitkering. Een wereld waarin meer dan 13.000 Utrechters een bijstandsuitkering ontvangt.

Stadsbelang Utrecht maakt zich enorm grote zorgen over het weinig succesvolle beleid van het college op het gebied van de bijstand. In plaats van het vormgeven van duidelijk, herkenbaar en succesvol beleid, kiest het college voor experimenteren. We hebben geen experimenten nodig, we hebben een daadkrachtig bestuur nodig.
Om aan te geven hoe serieus we dit onderwerp vinden, hebben we onderzoek laten doen naar de stand van zaken met betrekking tot de bijstand in Utrecht. Mede omdat het college heeft aangegeven geen inzicht te hebben op details niveau. U sluit uw ogen voor de wereld van vandaag en morgen.
Het blijkt dat meer dan 70% van de Utrechters in de bijstand een migratieachtergrond hebben. 70% van de Utrechters in de bijstand, die een andere culturele achtergrond hebben. Meer dan de helft van deze groep Utrechters, verblijft al langer dan vier jaar in de bijstand. We zetten deze groep Utrechters simpelweg buitenspel.

Het mag geen verrassing zijn, dat het langdurig verblijven in de bijstand, de kansen op de arbeidsmarkt niet bevordert. Het college wil geen oplossing want zelfs het invoeren van verplichtte tegenprestatie, de manier om de afstand tussen bijstandsgerechtigde en de maatschappij, de arbeidsmarkt heeft u in het coalitieakkoord uitgesloten.

Stadsbelang Utrecht gaat zich de komende maanden sterk maken om deze groep Utrechters te helpen. Wij willen het college uit zijn lethargische staat halen en prikkelen om écht werk te maken van werk.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.